لوگو
مديران عامل قبلي

 

آقاي عبدالرضا برجيان
تاريخ شروع خدمت تاريخ پايان خدمت
1363 1364

آقاي كريم كيميايي فراز
تاريخ شروع خدمت تاريخ پايان خدمت
1364 1370

آقاي عبدالمجيد مداحيان
تاريخ شروع خدمت تاريخ پايان خدمت
1370 1371

آقاي (مرحوم) محمد زارعان
تاريخ شروع خدمت تاريخ پايان خدمت
1371 1373

آقاي حسين مساح
تاريخ شروع خدمت تاريخ پايان خدمت
1373 1377

آقاي حسين مظاهري
تاريخ شروع خدمت تاريخ پايان خدمت
1377 1383

آقاي عليرضا تاجمير رياحي
تاريخ شروع خدمت تاريخ پايان خدمت
1383 1384

آقاي محسن رنجبر
تاريخ شروع خدمت تاريخ پايان خدمت
1384 1386

آقاي ابراهيم معتمدي
تاريخ شروع خدمت تاريخ پايان خدمت
1386 1389

آقاي مجتبي كاظمي 
تاريخ شروع خدمت تاريخ پايان خدمتآقاي محمد علي خبوشاني 
تاريخ شروع خدمت تاريخ پايان خدمت
1393 1394

آقاي محمد پرورش
تاريخ شروع خدمت
 مدير عامل فعلي سازمان 
تاريخ پايان خدمت
 
1395/08/12
اصفهان ، کیلومتر 5جاده اصفهان - نایین ، سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان
:آدرس


 031-35723030  :تلفـن

 

.تمامی حقوق متعلق به این سایت برای روابط عمومی شهرداری اصفهان محفوظ است