logo
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا

شهر واژگون :

بازي بسيار پر هيجاني است كه اين بازي نمايشگر شهري است كه در اثر حمله دايناسورها واژگون شده است كه بازديدكنندگان در اين بازي بر روي واگن هايي سوار شده و در مسيري حركت مي كنند كه تصاوير و افكت هاي هوا، صدا، آب، نور و ... به صورت چند بعدي همراه براي آن ها نمايش داده مي شود كه بازي بسيار پرهيجان و پر شور مي باشد.

اين بازي داراي 5 واگن مي باشد كه هر واگن 8 نفر ظرفيت دارد و مدت زمان اين بازي حدود 12 دقيقه است.

در قسمت پايين ساختمان واژگون دايناسورها موزه اي نيز طراحي شده است.

در اين بخش بازديد كنندگان در محيط شهري ويران شده توسط دايناسور قرار گرفته و سوار بر يك قطار برقي با كمك گرفتن از جلوه هاي ويژه و دكور هاي متحرك و ثابت نمايش تصاوير سه بعدي ، هيجانات غير منتظره اي را تجربه خواهند كرد .