logo
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا

بازي قورباغه :

اين بازي از روي پرش قورباغه واقعي شبيه سازي شده كه در زمان شروع بازي صندلي ها بالا و پايين مي رود و باعث مي شود سرنشين همراه با پرش در هوا احساسي شاد را تجربه كند كه ظرفيت اين بازي 6 نفر مي باشد.