logo
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا

بازي موتور فضايي :

در اين بازي 24 صندلي دور يك دايره قرار گرفته كه هر صندلي شبيه سازي يك موتورسيكلت است كه تلفيقي از چرخش دوراني و هم چرخش خطي است كه احساس شادي و نشاط مطبوعي را به شهروندان القا مي كند.