logo
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا

تاب چرخان سيب :

در اين بازي يك سازه به شكل سيب طراحي شده كه دور آن پوست كنده شده و يك اسباب بازي جديد در رده اسباب بازي هاي تابي است كه حركات چرخشي، بالا برنده و تغيرات انحرافي دارد كه ظرفيت آن 48 نفر مي باشد كه ارتفاع آن 25 متر است.