logo
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا

ترن هوايي كوچك :

ماشيني فضايي است كه بر روي ريل هاي هوايي حركت مي كند كه داراي 7 كابين دو نفره مي باشد كه در مجموع 14 نفر ظرفيت دارد.