logo
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا

رم كوچولو :

بازي كرم كوچولو شبيه سازي شده خوردن سيب توسط كرم مي باشد كه شبيه ترن كوچك است ولي ارتفاع ندارد كه براي بچه ها بازي بسيار محرك و هيجان انگيزي است كه 6 نفر ظرفيت دارد. كودكان در اين قطار كوچك كه مانند يك كرم بزرگ كلم است مي نشينند و همراه با خنده و شادي در طول مسير از داخل يك سيب غول پيكر عبور مي كنند. اين جاذبه در دوران كودكي بچه ها شادي و نشاط ايجاد مي كند.