logo
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا

زنبور كوچولو :

در اين بازي صندلي ها از روي زنبور عسل شبيه سازي شده و در يك حركت دوراني مي چرخند به طوريكه بر روي هر صندلي دو دكمه سبز و قرمز تعبيه شده كه يكي براي پخش آهنگ و ديگري براي تغيير ارتفاع صندلي استفاده مي شود. در اين بخش زنبور به وسيله نيروي باد به صورت دوراني همراه با موزيك حركت مي كند. اين بازي مهيج براي رده هاي سني 6 الي 12 سال با ظرفيت 16 نفر پيش بيني شده است. اين تجهيزات هواپيماهايي با كنترل اتوماتيك كه با تم زنبورهاي كوچكي مشابه با شخصيتهاي كارتوني است كه بازي محبوب بچه ها مي باشد.