logo
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا

رالي كودك (ماشين كوهستان):

ماشين كوهستان يك سرگرمي جديد سواري است كه در مسير هاي متقاطع خاصي رانده مي شود.اين جاذبه براي كودكاني كه كوتاهتر از 1.2 متر هستند، از 14 خودرو تشكيل شده است كه مي توانند به صورت خودكار در مسير بچرخند. اين ماشين ها يك به يك از مسير عبور مي كنند و بالا و پايين مي روند كه براي كودكان شادي را به ارمغان مي آورد.