logo
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا

ترن كابيني :

بازي بسيار مهيج و پر شتابي است كه در اين بازي شهروندان بر روي واگن هايي سوار شده و اين واگن ها در مسيري با شتاب بسيار زياد حركت مي كنند.