logo
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا

سالن بازي هاي رايانه اي:

علاقه مندان به بازي هاي رايانه اي مي توانند در يك سالن 35 بازي كامپيوتري را مشاهده كنند.

اين بخش يك مركز پيشرفته از 35 بازي مفرح كامپيوتري است كه براي خانواده ها در مقاطع سني مختلف ايجاد گرديد.