logo
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا

بازي هاي آبي :

اين بخش شامل بيش از 10 بازي جذاب و پر هيجان از جمله برج آبي ، تفنگ آبي ، آسياب آبي ، افشانه آبي و انواع سرگرمي هاي مختلف مي باشد كه افراد با پوشيدن لباس مخصوص به بازي آبي مي پردازند.

اين بازي با ظرفيت 50 نفر طراحي شده است .