logo
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا

تاب چرخان:

اين بازي به صورت سوراي تفريحي داراي يك صفحه گردان دو طبقه با چرخش هاي بالا و پايين است.اين بازي با دكوراسيون شاهان اروپايي طراحي شده است . ظرفيت بازي تاب چرخان در زمان واحد 88 نفر به صورت خانوادگي مي باشد. همچنين در اين بازي هيجاني مي توان سوار بر اسب را تجربه كرد.