logo
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا

رالي كودك:

 اين بازي به گونه اي است كه ماشين هاي خدماتي از جمله آتش نشاني و آمبولانس همانند قطار به يكديگر چسبيده شده اند و در خطي مشخص روي ريل به حركت در مي آيد. اين بازي داراي 14 اتاق ماشين در 8 مدل است كه به صورت همزمان و خودكار حركت مي كند.اين بازي احساس هيجان انگيزي دارد.