logo
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا
  • شهر رويا

ترن هوايي معلق :

اين بازي در سايت تفريحي شناخته شده است. نكته اصلي هر واگن به طور مستقل روي ديسك روي ريل حركت كرده و مانند يك تاب به طور معلق روي ريل قرار دارد. در طول زمان مسافران اين بازي احساس بي وزني و فشار معلق بودن خواهند داشت. همچنين ظرفيت اين بازي 20 نفر در 5 واگن 4 نفره است.