سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
برنامه راهبردي سازمان

ماموريت سازمان:

توانمندسازي شهرداري اصفهان در جهت جلب رضايت شهروندان و تحقق تعالي سازماني شهرداري با به‌كارگيري قابليتها و ظرفيتهاي فاوا

چشم انداز سازمان ( افق 1400):

-در هوشمندسازي شهر ؛ پيشرو

-در حكمراني مطلوب IT ؛ پيشران

-در درآمدزايي ICT ؛ پايدار

سياست‌ها‌ي مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي :

1. ارائه خدمات الكترونيكي با اولويت نياز شهروندان

2. تقويت كيفيت محصولات و خدمات فاوا با رويكرد كاهش بهاي تمام شده

3. يكپارچه‌سازي دارايي‌هاي اطلاعاتي شهرداري

4. كاهش وابستگي در محصولات و خدمات استراتژيكICT  شهرداري به تأمين‌كنندگان

5. ارائه خدمات فناوري اطلاعات وارتباطات با رويكرد مشاركت با بخش خصوصي

6. تقويت همكاري و تعامل با نهادهاي اجرايي

اولويت هاي راهبردي ICT  شهرداري:

1. هوشمندسازي هدفمند شهر در حوزه‌هاي اولويت‌دار شهرداري

2. ارتقاء و يكپارچه سازي خدمات الكترونيكي شهروند محور

3. ارزش‌آفريني با استفاده از سرمايه‌هاي ICT شهرداري

4. افزايش مشاركت فراسازماني با استارتاپ‌ها و سرمايه‌گذاران

5. كاهش وابستگي غيرضروري به پيمانكاران در اجراي پروژه‌هاي ICT

6. سازماندهي و يكپارچه‌سازي تمام داده‌هاي شهرداري و ارائه خدمات داده

7. ارتقاء نقشICT در تعالي سازماني شهرداري

8. ارتقاء نقش ICT در تحول كسب وكار شهرداري

9. حفظ و ارتقاء زيرساخت هاي فني ICT شهرداري

خط مشي مديريت در سال 1400:

Ø    تعالي سازماني شهرداري مبتني بر فناوري اطلاعات

Ø    پايبندي به ارزش‌هاي سازماني

Ø    جستجوي منافع بالقوه در هر رخداد

Ø    بهبود همكاري بين بخشي و تقويت كار گروهي

Ø    كاهش زمان انجام پروژه‌ها

Ø    بهينه‌سازي فرآيندهاي سازمان و اتوماسيون آنها

Ø    گسترش حوزه ارائه خدمات به ويژه خدمات شهروندي

Ø    كسب درآمد با استفاده از سرمايه ها و منابع سازماني

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/07/18
تعداد بازدید:
4479