سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
شوراي سازمان
شوراي سازمان يكي از اركان سازمان فاوا شهرداري اصفهان است كه علاوه برهيئت مديره، مديرعامل و بازرس(حسابرس) در فصل سوم اساسنامه اين سازمان آمده است. (ماده10)

شوراي سازمان داراي 5 نفر عضو شامل شهردار (به عنوان رئيس شورا)، معاون برنامه ريزي شهرداري و سه نفر كارشناس (مطلع به امور كامپيوتر) به پيشنهاد شهردار و تائيد استاندار مي‌باشد. (ماده11)

جلسات اين شورا سالي دو بار يكي در تير ماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل و تفريغ بودجه و ديگري در بهمن ماه براي تصويب برنامه و بودجه سال آينده و برنامه هاي ميان مدت و دراز مدت سازمان و انجام ساير وظايف به دعوت رئيس شورا تشكيل مي شود.(ماده 12)

همچنين براساس ماده 13 اساسنامه سازمان فاوا، استماع گزارش سالانه هيئت مديره و حسابرس (بازرس) راجع به امور سازمان و تصويب آن، ‌بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه ريزي براي فعاليت‌هاي آتي و برنامه‌هاي ميان مدت و دراز مدت سازمان، بررسي و تصويب بودجه، متمم و اصلاح و تفريغ بودجه سازمان و ارسال نسخه‌هايي از آنها به همراه كليه ضمائم و مستندات به شهرداري اصفهان به منظور ملحوظ داشتن در بودجه كل شهرداري به فاصله حداكثر 15 روز بعد از تصويب، اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه و پيشنهاد براي تصويب به وزارت كشور واتخاذ تصميم در مورد ذخيره‌هاي مالي سازمان به منظور استفاده فعال از ذخيره مذكور از جمله وظايف و اختيارات شوراي سازمان بيان شده است.

بر اساس اين ماده تعيين و تصويب حقوق و مزايا و يا حق حضور در جلسات اعضاي هيئت مديره و حقوق و مزاياي مديرعامل و حق الزحمه بازرس(حسابرس) با رعايت مقررات مربوطه،همچنين اجازه مشاركت و سرمايه گذاري با بانكها و ساير موسسات اعتباري مجاز با رعايت مقررات مربوطه نيز بر عهده شوراي سازمان مي باشد.

شوراي سازمان همچنين آيين نامه مالي سازمان را تهيه و پس از تصويب وزارت كشور به مرحله اجرا در خواهد آورد.

پيشنهاد انحلال سازمان به مراجع قانوني ذيربط (وزارت كشور)، تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش ومقاطعه و اجاره و استجاره با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سازمان و شهرداري با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملاتي، همچنين رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور و موضوعات پيشنهادي كه در قالب اهداف سازمان در اين اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت در دستور جلسه بوده، بايستي در شوراي سازمان مطرح گردد.

اعضاي شوراي سازمان در حدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساسنامه دارند امين سرمايه شهرداري مي‌باشند.

انتخاب بازرس (حسابرس)، اتخاذ تصميم نسبت به دريافت وام و نحوه بازپرداخت آن با رعايت مقررات مربوطه كه توسط هيئت مديره و براساس درخواست مديرعامل وبرنامه عمليات و خط مشي مصوب شوراي سازمان پيشنهاد مي‌شود، همچنين اتخاذ تصميم راجع به ختم دعوي از طريق مصلح و يا ارجاع امر به داوري و تعيين داور با رعايت مقررات موضوعه و انتخاب و تجديد انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل با پيشنهاد شهردار نيز از ديگر مواردي است كه در رديف وظايف و اختيارات اين شورا ذكر شده است.

لازم به ذكر است اصلاح و تجديد نظر در موارد اساسنامه انحصاراً با وزارت كشوربوده و شوراي سازمان نيز مي تواند پيشنهاد اصلاح و تجديد نظر در مواد اساسنامه را به وزارت كشور بنمايد.

بر اساس ماده 14 اساسنامه سازمان دعوت براي جلسات شورا با ذكر تاريخ و محل تشكيل و اعلام دستور جلسه بايد حداقل هفت روزقبل از تشكيل جلسه به وسيله دعوتنامه كتبي توسط شهردار به عمل آيد.

همچنين بر اساس ماده15 اساسنامه جلسات شورا با حضور كامل اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراء اتخاذ مي شود و چنانچه در نوبت اول كل اعضا حضور بهم نرسانند مجدداً دعوت به عمل مي‌آيد كه در اين صورت شورا با حضور حداقل سه نفر رسميت خواهد داشت و تصميمات باتفاق آراء معتبر خواهد بود (حضور شهردار در جلسات الزامي است) .

در اين خصوص تصميمات شوراي سازمان مي‌بايستي در دفتر مخصوصي كه به همين منظور تهيه و برگ شماري شده درج و به امضاي اعضا برسد و نظرات مخالف مي‌بايد بطور مستدل در ذيل صورتجلسات درج شود.

در اين زمينه فقط مفاد صورتجلساتي كه به شرح فوق در دفتر ثبت و به امضا رسيده اند قابليت اجرائي خواهند داشت.
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/26
تعداد بازدید:
4390