سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
ثبت نام در سامانه يكپارچه مكاني اصفهان(سيما)

اصفهان به عنوان يكي از شهرهاي پيشرو در زمينه اطلاعات مكاني، جهت استفاده از قابليت هاي سيستم تعيين موقعيت جهاني، سامانه تعيين موقعيت كينماتيك شبكه (Network Real Time Kinematic NRTK) را در سطح شهر اصفهان راه اندازي نموده است. اين سامانه به منظور تعيين موقعيت دقيق در سطح شهر در يك سطح مبناي واحد با دقت سانتيمتري و به صورت آني مدنظر قرارگرفته است.

 

 طراحي شبكه ايستگاه دائم شهرداري اصفهان با استفاده از نقطه نظرات و همكاري شركت ژئوبايت و نظارت فني اساتيد و متخصصان دانشكده مهندسي نقشه برداري دانشگاه اصفهان انجام گرفته است كه در حال حاضر چهار ايستگاه دائم در شهر اصفهان مكان يابي شده و پس از انجام تست هاي مورد نياز راه ندازي گرديده است.

 

 

اين سامانه بستراصلي و پايه اطلاعات مكاني را در شهر اصفهان فراهم خواهد كرد. پايش ايستگاههاي دائم علاوه بر كنترل فرونشست ها و جابجايي ها، يك سطح مرجع مسطحاتي و ارتفاعي پايدار را ايجاد خواهدكرد كه در تمام پروژه¬هاي آينده كاربرد خواهد داشت.

يكي از مهمترين مزاياي اين سامانه كاربرد سريع و آسان آن و سادگي دسترسي به دقت بهتر از 2 سانتيمتر در برداشت RTK در يك سيستم مختصات واحد است. تعيين يك ژئوئيد محلي ميتواند اين سامانه را براي كاربردهاي ارتفاعي نيز مناسب نمايد كه پروژه تعيين ژئوِييد محلي نيز در دستور كار مي باشد.

كاربران سامانه GPS RTK شبكه در شهر اصفهان به دو بخش اصلي شهرداري اصفهان و ساير كاربران عمومي (خارج از مجموعه شهرداري ) تقسيم مي گردد.

 
 
 
 
تاریخ به روزرسانی:
1398/02/03
تعداد بازدید:
631