سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
تنديس و لوح 2ستاره تعالي سازماني و سرآمدي دومين جشنواره تعالي سازماني شهرداري اصفهان -ارديبهشت ماه 1400
.
تاریخ:
1400/03/04
تعداد بازدید:
6
منبع: