سال 1397                     حمايت ازكالاي ايراني
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
بفرماييد مترو... تاریخ: 1396/07/17    
بفرماييد مترو... بفرماييد مترو...
با اجراي طرح بفرماييد مترو، استقبال مردم اصفهان از قطارشهري اين شهر به ميزان قابل توجهي افزايش يافت.
با اجراي طرح بفرماييد مترو، استقبال مردم اصفهان از قطارشهري اين شهر به ميزان قابل توجهي افزايش يافت.
 
!!!f1!!!
!!!f2!!!
!!!f3!!!