سال 1398                     رونق توليد
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
تاریخ: 1394/09/05    
آگهي دعوت به همكاري آگهي دعوت به همكاري
سازمان قطار شهري اصفهان و حومه در نظر دارد از كارشناساني با مشخصات زير جهت مديريت پروژه هاي مطالعاتي خطوط مترويي دعوت به همكاري بعمل آورد.

 

آگهي دعوت به همكاري

سازمان قطار شهري اصفهان و حومه در نظر دارد از كارشناساني با مشخصات زير جهت مديريت پروژه هاي مطالعاتي خطوط مترويي دعوت به همكاري بعمل آورد.

مدير پروژه :

1)     مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد در رشته هاي راه آهن ، عمران، برق، مكانيك و مديريت پروژه و ساخت

2)     داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت غير پزشكي (جهت متقاضيان ذكور)

3)     حداقل داراي 15سال سابقه كار مرتبط

4)      مسلط به زبان انگليسي

5)      شرط سني: حداكثر 45 سال 

 

بديهي است موارد فوق حداقل مشخصات مورد انتظار بوده و ساير موارد در جلسات مصاحبه مد نظر قرار خواهد گرفت.

بدين منظور از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل مي­آيد جهت تهيه فرم مربوطه  به نشاني ghatarshahri.isfahan.ir مراجعه نموده و پس از تكميل، حداكثر تا تاريخ 94/9/22 آن را همراه با تصاوير آخرين مدرك تحصيلي، كارت ملي، شناسنامه و كارت پايان خدمت به سازمان قطار شهري اصفهان و حومه به نشاني اصفهان خيابان كاوه بعد از پل چمران جنب ترمينال كاوه تحويل نمايند.

* ارائه مدارك فوق الذكر هيچ گونه تعهدي به منظور استخدام براي اين سازمان ايجاد نمي نمايد.

 

 جواد شعرباف

مديرعامل و عضو هيات مديره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

محل الصاق عكس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سازمان قطار شهري اصفهان و حومه

پرسشنامه متقاضيان كار


مشخصات فردي

نام :                                                     نام خانوادگي :                                         نام پدر :

كد ملي :                                             شماره شناسنامه :                                      محل صدور :

تاريخ تولد :                                        محل تولد :                                              مليت :

جنسيت : زن £    مرد  £                 وضعيت تاهل : مجرد £ متاهل £           مذهب :

تعداد فرزندان :                 دختر (     )  پسر (     )

مشخصات تحصيلي

مقطع تحصيلي

رشته

نام موسسه آموزشي

شروع

پايان

معدل

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعيت نظام وظيفه

داراي كارت پايان خدمت £  يگان خدمتي :                                 معاف از خدمت £  نوع معافيت :

زبان هاي خارجي

زبان خارجي

خواندن

مكالمه

نوشتن

 

متوسط

خوب

عالي

متوسط

خوب

عالي

متوسط

خوب

عالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوابق اجرايي

سوابق كارهاي قبلي خود را به ترتيب از آخر بنويسيد.

محل فعاليت

عنوان شغلي

تاريخ

مدت

علت خاتمه كار

ملاحظات

شروع

پايان

(ماه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره هاي آموزشي غير دانشگاهي

دوره هاي آموزشي كه در داخل يا خارج از كشور گذرانده ايد شرح دهيد.

نام دوره

نام موسسه آموزشي

محل

شروع

پايان

مدت

(ماه)

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات محل سكونت و تماس

شهر :

نشاني كامل :

كد پستي :

تلفن ثابت :                                      تلفن همراه :                                     نشاني پست الكترونيكي :

اينجانب ........................................................... براساس اسناد و مدارك ارائه شده، پرسشنامه حاضر را تكميل نموده و با امضاء آن مسئوليت صحت كليه اطلاعات درج شده را بر عهده دارم و قبول مي نمايم در صورتيكه خلاف آنها ثابت شود سازمان قطار شهري اصفهان و حومه محق خواهد بود تا بي درنگ به خدمت من خاتمه دهد و اينجانب حق هر گونه اعتراض يا اقامه دعوي در مراجع قانوني  را سلب  مي نمايم.

                                                                               تاريخ :                                       امضاء و اثر انگشت :

 

 
 
!!!f1!!!
!!!f2!!!
!!!f3!!!