شرکت مترو منطقه اصفهان
تاریخ: 1393/12/03    
آگهي ارزيابي كيفي تامين كنندگان مناقصه سازمان قطار شهري اصفهان و حومه . براي اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه به قسمت مناقصه ها و مزايده ها مراجعه نماييد. آگهي ارزيابي كيفي تامين كنندگان مناقصه سازمان  قطار شهري اصفهان و حومه .     براي اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه به قسمت مناقصه ها و مزايده ها مراجعه نماييد.
مناقصه هاي سازمان قطار شهري اصفهان و حومه
آگهي هاي ارزيابي كيفي تامين كنندگان مناقصه هاي سازمان  قطار شهري اصفهان و حومه
براي اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه به قسمت مناقصه ها و مزايده ها مراجعه نماييد
 
اصفهان – خيابان كاوه – مجاور پايانه مسافربري كاوه – ساختمان قطار شهري – طبقه پنجم –  شركت مترو منطقه اصفهان
:آدرس
137
:سامانه ارتباط مردمي
 34358400 – 34358040 - 34358050
 :تلفـن


34358500
 :نمابر
.تمامي حقوق متعلق به اين سايت براي روابط عمومي شهرداري اصفهان محفوظ است