سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
امور سرمايه گذاري و مشاركتها

سازمان فاوا شهرداري اصفهان در راستاي وظايف ذاتي و حاكميتي خود مسئوليت ارائه طيف گسترده اي از خدمات و تأمين بسياري از زير ساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري شهر را بر عهده دارد كه با پيشرفت تكنولوژي و نقش بسيار مهم و موثر فناوري اطلاعات در هوشمند سازي شهر كه منجر به صرفه جويي در مصرف انرژي، تسهيل در حمل و نقل و چابكي انجام فرآينده و امور شهري خواهد شد، با هدف اصلي ايجاد امكان سازنده و مثبت با بخش خصوصي توانمند و در قالب برنامه هاي توسعه گرايانه ي شهردار محترم اصفهان مبني بر استفاده از تمام ظرفيت هاي بخش خصوصي در مسير اجراي پروژه هاي فناوري اطلاعات شهري گام بر مي دارد.

در اين راستا واحد امور سرمايه گذاري ومشاركتهاي سازمان فاوا شهرداري اصفهان جهت مديريت انجام قراردادهاي مشاركتي اين سازمان از بهمن ماه 1397 تشكيل شد.

استفاده از ايده ها، سرمايه ها و توانمندي هاي بخش خصوصي براي اجراي پروژه هاي فناوري اطلاعات شهري و اشاعه فرهنگ مشاركت براي جلب مشاركت مردم در امور جاري سازمان فاوا از جمله مهمترين ماموريت ها، وظايف و اهداف امور سرمايه گذاري و مشاركت هاي سازمان فاوا شهرداري اصفهان مي باشد.

رسالت اصلي اين واحد ايجاد بستر مناسب براي جذب بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي متنوع شهري در حوزه فناوري اطلاعات بوده، افزايش درآمدهاي پايدار سازمان فاوا با مشاركت بخش خصوصي با بهره گيري از ظرفيت هاي گسترده اقتصادي موجود از ديگر اهداف راهبردي اين واحد است.

 

برنامه هاي راهبردي امور  سرمايه گذاري و مشاركتهاي سازمان فاوا

ü     شفافيت هرچه بيشتر در معرفي و ارائه پروژه ها به سرمايه گذاران

ü     بهبود روند نظارت بر اجراي قراردادهاي مشاركتي

ü     ايجاد دستورالعمل هاي اجرايي مشاركت در سازمان فاوا

ü     اصلاح ساختار فرآيندي سازمان فاوا با تاكيد بر اصل سرعت بخشي به فرآيندهاي مشاركتي

ü     امور سرمايه گذاري ومشاركت هاي شهرداري اصفهان

 

تعاريف برخي از انواع قراردادهاي مشاركتي

قراردادهاي مشاركت مدني

در اين نوع قرارداد، مشاركت بر اساس مدل آورده-آورده صورت مي پذيرد به اين ترتيب كه هر طرف مشاركت (عمومي و خصوصي) بخشي از هزينه ها، مجوزها و دارايي هاي مورد نياز پروژه را به مشاركت گذاشته و سهم الشراكه هر طرف نيز با برآورد رسمي آورده نسبت به كل آورده ها محاسبه مي گردد.

 قراردادهاي ساخت، عمليات و انتقال(BOT)

 در اين نوع قرارداد تامين سرمايه بر عهده بخش خصوصي و مالكيت به طور موقت در طول دوره بهره برداري به بخش خصوصي منتقل مي گردد ولي مالكيت طرح تماما براي بخش عمومي است. مدت زمان دوره بهره برداري در اين نوع قرارداد بايد حداقل به ميزاني باشد كه منافع حاصل از آن بتواند اصل و فرع سرمايه را از طريق سود جبران نمايد.

 ساخت، بهره برداري، اجاره و انتقال مالكيت(BOLT)

 شريك بخش خصوصي، طراحي، تامين مالي و ساخت يك پروژه زيرساختي را در مكان استيجاري شريك بخش عمومي بر عهده مي گيرد. شريك بخش خصوصي از تاسيسات ساخته يا توسعه داده شده براي مدت معيني تا پايان مدت اجاره زمين بهره برداري مي كند. وقتي مدت اجاره نامه تمام مي شود ، دارايي ها به شريك بخش عمومي بازگردانده مي شود.

 ساخت، مالكيت و بهره برداري(BOO)

 در اين پروژه ها شريك بخش خصوصي، تامين مالي، ساخت، مالكيت و بهره برداري از زيرساخت را به صورت مادام العمر بر عهده گرفته و عوارض، اجاره ها و ساير مخارج و درآمدهاي ناشي از اجراي پروژه را به منظور بازگرداندن سرمايه و سود جمع آوري مي كند. در اين نوع قراردادها، دولت ممكن است بهره برداري و نگهداري پروژه را به يك دستگاه سومي محول نمايد. منوط به آنكه تضمين لازم را به بخش خصوصي تامين كننده مخارج پروژه در خصوص متعهد بودن به اجراي قرارداد اقدام نمايد.