سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
مدير امور مشتريان
بتول السادات
خيام زاده

تاريخ تولد1346/ تحصيلات:  كارشناسي كامپيوتر(نرم افزار)، كارشناسي رياضي محض/ تلفن مستقيم: 32210117/  پست الكترونيكي:Khayyam@isfahan.ir  و  bkhayyam@yahoo.com

مسئوليت هاي قبلي در سازمان

- سيستم آناليست بخش MainFrame   سالهاي 73-80 و تحليلگر و طراح سيستمهاي تحت PC از سال 78

- دبير شوراي برنامه ريزي طرح جامع رايانه اي شهرداري اصفهان سال 78

- مسئول هماهنگي مسئولين انفورماتيك (رابطين) مناطق و سازمان هاي وابسته سال 78

 - معاون طرح جامع و مدير گروه اجرايي طرح جامع رايانه هاي شهرداري سال 78

 - دبير كميته برنامه ريزي و كنترل سازمان سال 79

- دبير كميته استاندارد سازي سازمان سال 79

- مدير پروژه گروه كارشناسان طرح جامع رايانه اي شهرداري سال 80

- عضو كميته هماهنگي فني سازمان سال 82

- مدير بخش پشتيباني طرح جامع رايانه اي سال 82

- مسئول هماهنگي امور طرح جامع رايانه اي سال 83

- عضو كارگروه تحول سازماني و مديريت استراتژيك سازمان سال 84

- مسئول كنترل پروژه هاي معاونت توليد سال 85

- مدير مركز آموزش و فرهنگ سازي سازمان از سال 86  (و دفتر صدور گواهي هاي الكترونيكي از سال 89)

- عضو شوراي امر به معروف سازمان از سال 88

- عضو هيئت تحريريه فصلنامه ديدگاه سال89

- عضو شوراي راهبري استراتژيك سازمان سال 93

- عضو شوراي هماهنگي مديران سازمان سال 94

سوابق اجرايي  و  تجربيات

- توسعه و پشتيباني سيستمهاي وصول درآمدها و كسب و پيشه تحت MainFrame   سالهاي 73-80

- توسعه و پشتيباني سيستمهاي حسابداري و اعتبارات تحت MainFrame   سالهاي 74-80

- شناخت و تحليل مجموعه سيستمهاي مالي و مجموعه سيستمهاي درآمد شهرداري در فاز صفر طرح جامع سال 79

- تحليل و طراحي سيستم بودجه شهرداري اصفهان سال 79

- عضويت درگروه طراحي كلان و تفصيلي مجموعه سيستمهاي گردش امور مالي شهرداري سال 80

- پشتيباني سيستم معاينه فني خودروسال 85

- مهندسي خواسته هاي مجموعه سيستمهاي مديريت گردش پروژه هاي عمراني(معاونت هاي)شهرداري اصفهان  سال 85

- مديريت پروژه هاي سيستم عوارض خودرو و موتورسيكلت سال 87 ، سيستم حمل زباله هاي پزشكي سال 87، شناسه الكترونيكي پرسنل ، Convert اطلاعات سيستم هاي طرح جامع سال 83،  مجموعه سيستمهاي مديريت گردش پروژه هاي شهرداري اصفهان سال 86،  سامانه هاي آزمون و نظر سنجي الكترونيكي و مديريت يادگيري الكترونيكي مركز آموزش سازمان (LCMS) از سال 90.

- دبير و عضو شوراي سياستگذاري طرح آموزش فراگير شهروند الكترونيكي از سال 92

- ناظر پروژه ساخت نماد و انيميشن فاوا سال 93

- دبير اجرايي  سلسله سمينارهاي تخصصي توانمند سازي جامعه با داده هاي مكاني   سال هاي  89،90 و 93

- دبير سلسله همايش هاي توسعه كاربردهاي فاوا در شهرداري اصفهان از سال 86 و سلسله همايش هاي شهر الكترونيكي – شهروند الكترونيكي از سال 88 

  شرح وظايف مديريت مشتريان

1.      نظرسنجي از كاربران و مشتريان سرويس‌هاي سازمان

2.      بررسي و پيشنهاد روش‌هاي افزايش رضايت مشتري

مديريت سرويس

1.      مديريت سرويس دسك

2.      مديريت سرويس كاتالوگ

3.      ارزيابي اثربخشي سرويس‌هاي IT در حال بهره‌برداري

4.      پيگيري درخواست‌هاي حياتي به نمايندگي از مديرعامل تا برگرداندن كامل سرويس

توسعه خدمات الكترونيكي

1.      شناسايي و پيشنهاد خدمات الكترونيكي  مورد نياز شهروندان  به معاونت نرم افزار

2.      پيگيري وضعيت خدمات الكترونيكي پيشنهادي به معاونت نرم افزار

3.      همكاري در تدوين برنامه خدمات الكترونيكي سازمان و به روز رساني دائمي آن

4.      بررسي و پيشنهاد روشهاي جديد ارائه خدمات الكترونيكي با همكاري دفتر تحقيق و توسعه

5.      تدوين و كنترل شاخص‌هاي ارزيابي خدمات  الكترونيكي

6.      اخذ گزارش هاي دوره‌اي عملكرد خدمات الكترونيكي از واحد پشتيباني نرم‌افزار و پايگاه داده

7.      تجزيه و تحليل شاخص‌هاي ارزيابي خدمات الكترونيكي و ارائه گزارش به مديرعامل


 مديران حوزه