سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
مدير طرح و برنامه
سيدعلي
طيب

<>متولد: 1348/ تحصيلات: مهندسي برق (الكترونيك)، كارشناسي ارشد مهندسي صنايع(مديريت سيستم و بهره‌وري)، دانشجوي دكتراي مديريت فناوري اطلاعات(مديريت خدمات و توسعه فناوري اطلاعات)/تلفن داخلي سازمان: 212 / پست الكترونيكي:satayyeb@isfahan.ir و satayyeb@hotmail.com

مسئوليت هاي قبلي در سازمان

- معاون نرم‌افزار و خدمات الكترونيكي (اسفند 1392 تا تير 1394)

- جانشين مديرعامل و مدير طراحي و نظارت (تير 1392 تا اسفند 1392)

- سرپرست سازمان (ارديبهشت 1392 تا تير 1392)

- مدير طراحي و نظارت (ارديبهشت 1388 تا ارديبهشت 1392)

- مدير اجراي پروژه‌ها (مهر 1386 تا ارديبهشت 1388)

- سرپرست واحد برنامه‌ريزي و كنترل پروژه (مرداد 1386 تا مهر 1386)

سوابق اجرايي  و  تجربيات

- اصفهان، شركت آترپات كامپيوتر، مديرعامل و طراح و پياده‌ساز سيستم (1385-1376)

- اصفهان، شركت آترپات كالا، معاون مديرعامل (1382-1376)

- اصفهان، شركت آترپات كالا، معاون مديرعامل و مدير واحد انفورماتيك (1376-1374)

- تهران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، طراح و پياده‌ساز سيستم (1375-1373)

- تهران، شركت خدمات انفورماتيك، كارشناس نرم‌افزار (1374-1371)

 

شرح وظايف مديريت طرح و برنامه

·      برنامه و بودجه

1.      تدوين سياست ها و راهبردهاي سازماني و نظارت بر اجراي آن

2.      تدوين برنامه و بودجه سازمان با همكاري واحدي‌هاي ذيربط

3.      تدوين و نظارت بر اجراي برنامه تعالي سازماني

4.      تهيه گزارش‌هاي عملكرد سازمان

5.      تهيه گزارش شوراي سازمان

·      كنترل پروژه:

1.       كنترل اطلاعات پروژه‌ها و پيگيري براي تكميل آنها

2.      كنترل و نظارت بر زمان‌بندي اجراي پروژه‌ها

3.      ارائه‌ي گزارش‌هاي مناسب  از وضعيت پروژه‌هاي عملياتي  سازمان

4.      استخراج مشكلات و ريسك‌هاي كلان پروژه‌ها و ارائه پيشنهادات

5.      آموزش متدها و ابزارهاي كنترل پروژه ‌ها به مديران پروژه

·      آموزش و بهبود مستمر

1.      مديريت اجراي چرخه آموزش كاركنان سازمان (شامل: تعين نيازهاي آموزشي، طراحي و برنامه‌ريزي آموزشي، همكاري در اجراي آموزش، ارزشيابي نتايج آموزش)

2.      ارائه تدابير لازم به منظور ارتقاء  مهارت‌ها  و خلاقيت‌ها 

3.      طراحي و بهبود مستمر فرآيندهاي عملياتي بر اساس چارچوب‌ها و استانداردهاي سازمان و نظارت بر اجراي آن‌ها

4.      ارائه راهكارهاي مكانيزاسيون فرآيندهاي داخلي و اجراي آنها

5.      ارزيابي عملكرد در سطح سازماني و واحدها

6.      تدوين ساختار سازماني و شرح وظايف واحدهاي سازمان

·      تحقيق و پژوهش

·       نيازسنجي تحقيق و توسعه:

1.        گردآوري نياز هاي تحقيقاتي سازمان و واحدهاي سازماني  و تهيه برنامه ساليانه واحد تحقيق و توسعه

2.        جاري كردن فرهنگ تحقيق و توسعه در تمام سطوح سازماني

3.        شناسايي فرصت‌هاي جديد خدمت و پيش بيني نيازهاي آينده شهرداري در حوزه‌ي خدمات IT

4.        شناسايي استانداردها و تكنولوژي هاي نوين و سيستم هاي اطلاعاتي درون سازماني

·       اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي:

1.        مديريت و نظارت بر اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي (برون سپاري يا داخلي)

2.        نظارت بر اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي در ساير واحدهاي سازماني (برون سپاري يا داخلي)

3.        ارزيابي عملكرد چرخه تحقيق و توسعه در سازمان با هماهنگي واحد طرح و برنامه

4.        ارتباط با مؤسسات و مراكز تحقيقاتي دانشگاهي جهت همكاري در پروژه‌هاي تحقيقاتي و مطالعاتي

5.        طراحي ساز و كار مناسب براي استفاده از توان بالقوه نيروهاي داخلي سازمان در امر تحقيقات

·        استقرار و به‌كارگيري نتايج پروژه‌هاي تحقيقاتي:

1.        پيگيري استفاده و به‌كارگيري نتايج پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي انجام شده در سازمان

2.        همكاري با واحد طرح و برنامه در برگزاري دوره هاي آموزشي بر اساس نتايج پروژه‌هاي تحقيقاتي و مطالعاتي

3.        ارزيابي اثربخشي نتايج پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي انجام شده در سازمان

 
مديران حوزه 

ابراهيم خليليان گورتاني
كارشناسي ارشد برق و الكترونيك
مسئول دفتر تحقيق و توسعه

 
 
 

رحيم مستاجران
مسئول برنامه و بودجه
كارشناسي ارشد برق