سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
مدير سرمايه گذاري و مشاركت ها
مجيد
غلامي

متولد: 1352/ تحصيلات:   مهندسي برق (الكترونيك)/ تلفن داخلي سازمان: 232 / پست الكترونيكي: M.Gholami@Isfahan.ir

مسئوليت هاي قبلي در سازمان

-مدير مركز آموزش سازمان فاوا شهرداري اصفهان

- مسئول واحد پشتيباني سخت افزار  و نرم افزارهاي پايه شهرداري اصفهان

- مسئول واحد پشتيباني نرم افزار

-  مدير پشتيباني فني و مركزداده شهرداري اصفهان مستقر درسازمان فاوا 

سوابق اجرايي  و  تجربيات

- مشاور پايه سوم نظام صنفي در گروه مديريت و آموزش

تجارب فني

موضوعات اجرايي در قالب  فعاليتهاي گروهي:

- مسئول توليد نرم افزار هاي شبيه ساز رايانه اي  در واحد جهاد خود كفايي مركزاموزش هوانيروز اصفهان

نوسازي ، تكميل و راه اندازي تابلوهاي شبيه سازهاي فني ، پروازي و آموزشي  بالگرد هاي  209 ، 214 ، 205

طراحي شبيه ساز كاملا نرم افزاري  در سه تخصص از سيستمهاي نگهداري وتعميرات بالگرد ها

- برنامه نويسي شركت خصوص جهت سيستم هاي كنترل ، ابزار دقيق و شبيه سازهاي نرم افزاري در صنعت

- مسئول گروه سخت افزار و نرم افزار شركت خصوصي

- مسئول گروه IT  شركت خصوص

طراحي نرم افزار دستگاه هاي اندازه گيري  و كاليبراسيون  ابزارهاي دقيق  صنايع خودرو سازي

طراحي و ايجاد سيستم رايانه اي ثبت درخواستهاي تعميرات

ايجاد سيستم مدون جهت نگهداري و تعميرات رايانه هاي شهرداري اصفهان

اتخاذ رويكرد استاندارد سازي در جهت ارايه خدمات بهينه به همكاران در شهرداري اصفهان

اقدام به پياده سازي مدل  ITIL v3.0 ‌در سطح واحد پشتيباني فني  و مركزداده شهرداري اصفهان منطبق با استاندارد  ISO 20000 

مكانيزه نمودن بيش از 50% فعاليت ها با استقرار ابزارها و سيستمهاي رايانه هاي 

نصب ، راه اندازي و استفاده عملياتي  از :

- سيستم پيش بيني وقوع  مشكلات  پايگاه داده هاي برنامه هاي كاربردي شهرداري اصفهان

- سيستم پيش بيني  وقوع مشكلات زير ساخت هاي شبكه و مركزداده شهرداري اصفهان

- سيستم متمركز و بدون وقفه در جهت ارايه ، ثبت و پيگيري مشكلات كاربران شهرداري

- مسئوليت نگهداري و تعميرات شبكه و مركزداده  شهرداري اصفهان

- مسئوليت نگهداري و پشتيباني نرم افزارهاي كاربردي و پايگاه داده هاي شهرداري اصفهان

- مسئول برنامه اول بهبود سازماني , برنامه ريزي راهبردي در سال 88  و اجراي آن طي سال هاي 88 تا 90  براي حوزه پشتيباني فني  و مركزداده

- مسئول برنامه دوم بهبود سازماني , برنامه ريزي راهبردي در سال 90 بر اساس ماتريس SWOT  براي حوزه پشتيباني فني  و مركزداده , شروع اجراي آن از سال 91 تا سال 93 .

- طراحي مدل كسب و كار سيستم نگهداري و تعميرات جهت سرويس هاي فناوري اطلاعات جهت محاسبه هزينه تمام شده نگهداري و تعميرات سرويس ها

- تهيه برنامه سوم تعالي سازماني پشتيباني فني و مركزداده شهرداري اصفهان بر اساس برنامه كلان شهرداري اصفهان در حوزه فناوري اطلاعات براي سال هاي 94 تا 97

تجربه هاي تحقيقي :

- شناخت مدل هاي رايج نگهداري و تعميرات (نت ) و به كار گيري آنها در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا )

- شناخت كامل فرايند هاي پشتيباني سرويس هاي فاوا و اشنايي با روش هاي مكانيزه نمودن آنها

- تسلط بر مدل ITIL 2011    جهت استقرار فرايند هاي فاوا

- آشنايي با برنامه ريزي راهبردي و روش هاي معروف آن

- مسلط به كاربرد برنامه ريزي راهبردي جهت ايجاد فرايند هاي  طراحي  ،  نصب استقرار و پشتيباني فاوا يا تغييرات با رويكرد هاي  مديريت كيفيت و هزينه

- شناخت مدل هاي هزينه اي در نگهداري و پشتيباني سرويس هاي فاوا و روش هاي مديريت آنها

- آشنايي با مدل كارت امتيازي متوازن (BSC) و نقشه استراژي در تدوين برنامه هاي راهبردي و كنترل آن با توجه به شاخص ها

مقاله ها :

- مديريت نگهداري و تعميرات

- راهبردهاي  نگهداري وتعميرات

- مدل ITILv3.0 براي واحد نگهداري و تعميرات

- مدل پيشنهادي ساختار سازماني و فرايند هاي مديريت  نگهداري وتعميرات براي شهرداري هاي كلان شهر ها (طبق مدل ITIL v3.0)

- اهميت نگهداري و تعميرات مراكزداده بر اساس مدل هاي راهبردي نگهداري

- ارايه مدل مديريت فعاليت هاي مورد نياز پشتيباني سرويس هاي ICT بر اساس كارت امتيازي متوازن (BSC)

- اهميت آناليز خرابي ها و مشكلات ايجاد شده در فرايند هاي نگهداري وتعميرات

- گزارش برنامه ريزي راهبردي و اجرا  آن جهت پشتيباني فني و نگهداري مركزداده  براي سال 87 تا 93 ( شامل دو برنامه  متوالي )

- نحوه هزينه يابي نگهداري و پشتيباني سرويس هاي فناوري اطلاعات

- ارايه شاخص هاي پشتيباني سرويس هاي فناوري اطلاعات در شهر هوشمند بر اساس نقشه استراتژي

شرح وظايف  امور سرمايه گذاري و مشاركت ها

1.      انجام اقداماتي با هدف شناسايي و جذب سرمايه گذاري

2.      ايجاد زمينه و بستر مناسب براي تشويق و ترغيب سرمايه گذاري

3.      پيگيري اخذ مجوزهاي لازم جهت انعقاد قراردادهاي سرمايه گذاري

4.      پيگيري رفع موانع براي تسريع در اجراي طرح هاي سرمايه گذاري و مشاركتي

5.      فراهم آوردن شرايط برابر براي ايجاد رقابت سالم بين سرمايه گذاران جهت انجام امور سرمايه گذاري

6.      شناسايي فرصت ها، امكانات و ظرفيت هاي سرمايه گذاري

7.      ارائه نظرات كاربردي به منظور ارتقاء كيفيت و جذابيت پروژه ها و طرح  هاي پيشنهادي براي سرمايه گذاري

8.      ايجاد پيوند و ارتباط متقابل و تعامل سازنده باساير ذينفعان (شامل ساير سازمان ها و قسمت هاي شهرداري، سازمان ها و نهادهاي دولتي، شهروندان، كسب وكارهاي محلي و...)

9.      انجام اقداماتي به منظور ترويج فرهنگ تكريم و احترام به سرمايه گذاران وكارآفرينان اجتماعي و خصوصي در چهارچوب قوانين