سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
مسئول حراست
سيد ابوالقاسم
قوّامي

كارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار/  تلفن مستقيم  36612665      داخلي سازمان 210  / پست الكترونيكي: a.ghavami@isfahan.ir

ستاد خبري حراست شهرداري اصفهان: 34099