header

 


سياست اخير نهادها و سازمان هاي متولي بافت فرسوده در راستاي تسريع نوسازي چيست؟
برمبناي ماده 171 قانون پنجم توسعه مربوط به حمايت از احياي بافت فرسوده بايستي سالانه 10% از بافتهاي فرسوده احيا و بازسازي شوند. در اين زمينه قوانين و مقرراتي تدوين و مصوب شده اند از جمله قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال 87 و قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب سال 89. همچنين بر مبناي ماده 42 فصل هشتم آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد عرضه و مسكن مصوب سال 88، وزارت كشور دستورالعملي در خصوص ساز وكار تشكيل، شرح خدمات و ضوابط ناظر بر دفاتر خدمات نوسازي محدوده ها و محلات بافتهاي فرسوده و سكونتگاه هاي غيررسمي را در تاريخ 29/1/90 تصويب و ابلاغ نموده. لذا بر مبناي اين قوانين و دستورالعمل ها ضرورت پرداختن به ساماندهي محدوده هاي بافت فرسوده و راه اندازي دفاتر خدمات نوسازي در دستور كار نهادها و سازمان هاي متولي بافت فرسوده و بالاخصاين سازمان قرار گرفته است.

در باب ضرورت­ و اهميت شكل گيري دفاتر خدمات نوسازي محلي
صحبت در باب ضرورت­، اهميت و لزوم شكل­گيري دفتر محلي؛ بحث مفصل و پيچيده و از راهكارهاي نوين و حلقه اي مفقوده در راستاي تحقق طرح هاي توسعه شهري مي­باشد كه لازم است بسيار بيشتر به آن پرداخته شود، ليكن در اين مجال به صورت موجز موارد ذيل قابل بيان است:
Ø از باب شناخت محلي، استقرار در محيط، ابعاد و جنبه هاي نامكشوفي را هويدا مي سازد كه با بازديدهاي موردي و دوره اي و مشاهده و مطالعه از دور حاصل نمي شود.
Ø از باب تعامل و اعتمادسازي، دفتر محلي نمود توجه خاص دولت و بخش عمومي به مقياس هاي خرد است. استقرار دفتر محلي رابطه ي چهره به چهره اي را پايه گذاري مي كند كه در صورت جاذبيت و موفقيت، مي تواند به يك نهاد محلي پويا و معتمد مردم تبديل شود و جايگاهي در شبكه ي اجتماعي محله پيدا كند.
Ø از باب مقياس عملكرد، سطحي گمشده در نظام مديريت و اجراي طرح هاي شهري است، كه آستانه و مدخل ورود به برنامه ريزي محلي محسوب مي شود. در اين مقياس بايد كثرت هاي سطوح بالاتر هم از نظر سلسله مراتب هم از نظر اجزا و عوامل موثر، به وحدت برسند و اختيارات و ابزار كنترلي تعريف شده و غير موازي را به دست گيرند.
Ø دفتر محلي، از طرفي حرف ها و خواسته هاي مردم را برگردان تخصصي مي كند و از طرفي نقش آگاه رساني براي آن ها دارد.
Ø از باب ماهيت حقوقي، دفتر محلي مي تواند آميزه اي متعادل از شبكه هاي ذي نفع و ذي نفوذ مردمي خصوصي عمومي دولتي و... باشد كه در غير اين حالت، در سطحي بالاتر، نقش مردم كم رنگ و انتزاعي مي شود و در سطحي خردتر، بالعكس.
Ø اين ماهيت از آن جهت كه مي خواهد اختياراتي تركيبي اعطا كند و آميزه اي از انتفاعات مادي و غير مادي باشد، نمي تواند مطلق خصوصي يا دولتي باشد.
تحقق طرح ها نيازمند هسته اي تخصصي كارآمد است تا بسياري از ارتباطات را به هم وصل كند، اين موضوع هم اختيارات لازم را طلب مي كند و هم ابزار و سيستم كنترل. تجربه ي شوراياري محلات، نمونه ي ضعيفي از اين ايده است. چه بسا اصلا چيزي به اسم طرح منتفي باشد و دفتر فقط به تسهيل هوشمند بپردازد.

هدف از راه اندازي دفاتر خدمات نوسازي و شرح خدمات
اين دفاتر با هدف توسعه و ترغيب به ارتقا كيفيت زندگي ، باز زنده سازي بافت و بازگشت سرزندگي و پويايي و مشاركت و تقويت مسئوليت اجتماعي راه اندازي مي­گردند و شرح خدمات آنان نيز براساس ابلاغيه وزارت كشور در سال 90 شامل موارد زير مي­باشد:
اين دفاتر در سه حوزه روان سازي، كارگزاري و مديريت در محدوده هاي تعيين شده تحت نظارت مستمر شهرداري به شرح ذيل فعاليت مي نمايند.
الف - ايجاد ارتباط با مردم و نمايندگان آنان و تشكل هاي محلي به منظور استفاده بهينه از توانايي هاي ساكنان محله و نيز بالا بردن سطح آگاهي آنان از تسهيلات، امتيازات و بخشودگي هاي قابل دريافت از طريق اطلاع رساني، آموزش و ترويج در زمينه هاي مرتبط
ب - فراهم آوردن زمينه و بستر مشاركت در بين مالكان، ساكنان و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از توسعه گران و مجريان از طريق اعتمادسازي، ظرفيت سازي و توسعه انواع روش هاي مشاركت، متناسب با ويژگي هاي خاص هر محله و محدوده
ج - كارگزاري امور مربوط به دستگاه هاي اجرايي دخيل در قالب تسهيل كليه امور تفويضي و يا ارجاعي از سوي دستگاه هاي مذكور از قبيل انجام صدور مراحل صدور پروانه ساختماني، پايان كار، امور ثبتي، برقراري انشعابات جديد و نظاير آن.
د- انجام مطالعات امكان سنجي، پيشنهاد برنامه هاي عملياتي و اولويت بندي ارائه خدمات مورد نياز بهسازي، نوسازي و توانمندسازي محدوده هاي مورد عمل به دستگاه هاي اجرايي
ه - پيگيري ارائه خدمات فني و مهندسي مورد نياز در راستاي اجراي پروژه هاي بهسازي و نوسازي به مالكان، ساكنان و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده هاي مورد عمل از طريق مراجع ذي صلاح
و - مديريت اجراي طرح ها و برنامه هاي عملياتي ارتقاء و گسترش زيرساخت ها و توسعه و بهبود خدمات شهري در محدوده هاي مورد عمل با استفاده از توان بخش خصوصي
ز - مديريت جلب و جذب انواع سرمايه هاي خرد و كلان با استفاده از روش هاي تامين مالي و مشاركتي براي پروژه هاي الگو و محرك توسعه در محدوده هاي مورد عمل
ح - مستند سازي فرايندها، روش ها و اقدامات مربوط به بهسازي و نوسازي محلات و محدوده هاي مورد عمل و تهيه بانك اطلاعات حسب مورد
ط - ساير مواردي كه طبق مقرارت و ضوابط قابل واگذاري به اين دفاتر مي باشد.
از مهم ترين اهداف اين دفاتر آن است كه با مشاركت شهروندان راهكارهايي جهت حل مشكلات موجود بر سر راه نوسازي و خدمات و امكانات رفاهي ارائه دهند. در واقع دفاتر تسهيل گري فرصتي را فراهم مي­كند كه شهر بتواند با استفاده از ظرفيت و توانمندي هاي خود، جذب مردم، همكاري بخش خصوصي و نهادهاي مردمي بتواند در راستاي پايداري شهر زيبا و امن حركت نمايد . دفاتر خدمات نوسازي در محلات فرسوده شهر مستقر مي­شوند و به عنوان تسهيل­گر در مسير نوسازي املاك فرسوده محلات گام برمي­دارند .
بدين طريق مالكان مي توانند از مشاوره و راهنمايي رايگان اين دفاتر استفاده كنند؛ به اين صورت كه با اطلاع از آنكه ملك آنها در محدوده بافت فرسوده واقع شده است يا خير مي توانند از تسهيلات ويژه نوسازي در بافت بهره مند شوند.
برمبناي ابلاغيه وزارت كشور مصوب سال 90 در خصوص ساز وكار تشكيل، شرح خدمات و ضوابط ناظر بر دفاتر خدمات نوسازي محدوده ها و محلات بافتهاي فرسوده و سكونتگاه هاي غيررسمي ، تصويب گرديده كه شهرداري ها مي توانند در زمينه ساماندهي بافت فرسوده اختيارات خود را به دفاتر محلي تفويض نمايند و اين دفاتر تحت نظارت شهرداري­ها اقدام به فعاليت نمايند. در اين راستا سازمان نوسازي و بهسازي به عنوان متولي بافت فرسوده و تاريخي شهر اصفهان ، اقداماتي در اين زمينه انجام داده است و در دستور كار برنامه هاي سال 94 خود دارد. در حال حاضر دفتر خدمات نوسازي و تسهيلگري در محدوده زينبيه به مدت 3 سال است كه با محوريت اقداماتي از قبيل توانمندسازي فرهنگي و اجتماعي، تعريف پروژه هاي تجميع مشاركتي و نوسازي، تعريف پروژه هاي موضعي با هدف ارتقا كيفيت بافت، حل مسايل حقوقي و ثبتي و ... فعاليت خود را آغاز نموده است. اين سازمان در نظر دارد در راستاي تسري اين سياست در كليه محدوده هاي داراي بافت فرسوده اقدام به راه اندازي دفاتر خدمات نوسازي نمايد.

آدرس:
اصفهان خيابان ابن سينا مقابل بانك ملي كوچه كدخدايي
 
 سامانه ارتباط مردمي: 137 دورنگار: 34484895 تلفن: 34484892-5
سامانه پيامكي:
30001657
وب سايت: www.isfnsbs.ir

پست الكترونيكي: Emailinfo@isfnsbs.ir