مرکز تحقیقاتی سازمان پارک ها
سازمان پارک ها و فضای سبز
توصيه هاي فني
ارائه راهكارهاي علمي و عملي در زمينه تهيه، توليد و عرضه انواع گياهان موجود در مراكز
ارزيابي كمي و كيفي نتايج حاصله از پژوهشها و دستاوردها