مرکز تحقیقاتی سازمان پارک ها
سازمان پارک ها و فضای سبز
روال بازديدها
روزهاي سه شنبه و پنج شنبه (8 صبح تا 12 ظهر) با هماهنگي قبلي با :
سازمان پاركها و فضاي سبز: 32674000 داخلي 147-031
ايستگاه محمودآباد: 33800716-031

كليه دانشجويان دانشگاهها در رشته هاي كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست، فضاي سبز و علوم مرتبط
محققين و پژوهشگران
دانش آموزان مقطع دبيرستان به بالا، كارداني هاي دانشگاه علمي و كاربردي و... با هماهنگي قبلي