صفحه اصلی
اهداف

 

·         ايجاد هماهنگي ما بين كلية دستگاه‌هاي فعال در زمينة فناوري در سطح منطقه.

·         رصد توسعه علم و فناوري در منطقه.

·         پياده سازي قانون حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان بر اساس وظايف محوله.

·         سياستگذاري كلان فناوري و نوآوري با همياري ديگر دستگاه‌ها.

·         برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت بر فعاليت فناوري‌هاي نوين و راهبردي در سطح منطقه.

·         برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت بر همكاري شهرداري و صنعت.

·         ايجاد ستادهاي فناوري‌هاي راهبردي براي همگرايي و هم‌افزايي فعاليت‌ها در حوزه هاي شهرداري.

·         تشخيص، برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت بر طرح‌هاي فناورانه شهردراي.

·         بهره‌گيري از توان نخبگان و انديشمندان دانشگاه ها و صنعت براي برنامه‌ريزي فناورانه شهرداري.

·         توسعه و انتشار فناوري و حمايت مالي از شركت هاي دانش بنيان به صورت كمك هاي مادي و معنوي.

·         بررسي راهكارهاي توسعة فناوري از جمله زيرساخت‌ها و ابزارهاي توسعة فناوري و ارائة آن به مسئولان تصميم‌گير شهرداري.

·         بررسي نقش شركت‌هاي دانش‌بنيان خصوصي در ارتقاء فناوري‌ها و زمينه‌سازي گسترش فعاليت اين شركت‌ها در منطقه.

·         سياستگذاري، برنامه ريزي و هدايت در خصوص ايجاد زير ساخت هاي لازم و توسعه نهاد هاي حمايتي حوزه فناوري نظير نهاد هاي مالي خطرپذير و هماهنگي و ساماندهي آنها.

·         حمايت و هدايت شركت‌هاي دانش‌بنيان مستقر در شهرك‌ها، پارك‌ها و مراكز رشد به انجام فعاليت هاي مديريت شهري و مرتبط با شهر و شهرداري اصفهان .

·         ترغيب و حمايت از بخش خصوصي در توسعه علم، پژوهش و فناوريهاي نوين  با هدف دستيابي به فناوري توليد محصولات و فرايندهاي نوين.

·         تهية نقشه راه و تبيين موقعيت كنوني و موقعيت ايده‌آل شهر اصفهان در فناوري‌هاي راهبردي و ارائة آن به مديران شهري.

·         شناسايي و كمك به بهره گيري از فرصتهاي ويژه در جهت توسعه فناوريهاي نوين در منطقه.

·         برنامه ريزي و ساماندهي در توزيع منابع مالي براي توسعه فناوريهاي نوين در منطقه.

·         رتبه بندي و اولويت بندي موثر شركت هاي دانش بنيان ، نهادهاي فعال غير دولتي در زمينه فناوري و نوآوري و حمايت از ارجاع كار به آنها.

·         حمايت مادي و معنوي از برنامه هاي كاربرد فناوريهاي نوين و راهبردي در راستاي اولويتهاي مديريت شهري.

·         ايجادساز وكار دائمي و سريع رصد شهري .

·         فرصت هاي تجاري در حوزه فناوريهاي نوين و معرفي شركت هي دانش بنيان .

·         سياستگذاري ، راهبري و حمايت از توليد، كسب و بومي سازي فناوريهاي نوين و راهبردي.

·      طراحي نظام كارآمد براي نظارت و ارزيابي و استقرار نظام‌هاي جامع رتبهبندي و تضمين كيفيت نهادهاي علمي و فناوري و نوآوري با تأكيد بر حفظ حقوق متقاضيان و شفافسازي و رونق بازار عرضه و تقاضا.

 

 

تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به مركز فناوري هاي نوين شهرداري اصفهان مي باشد.