صفحه اصلی
رهنمودهاي رياست محترم جمهور

رديف

موضوع مطروحه

منبع

1

دولت همچنان به حمايت از فناوري‌هاي نو و اقتصاد دانش‌بنيان ادامه مي‌دهد.

جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 28 مهر 94

2

توجه و اولويت‌بندي نيازهاي اصلي كشور و همچنين حضور رقابتي در عرصه‌هاي علمي و فناوري جهان براي حفظ شتاب علمي و فناوري كشور ضروري است

جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 28 مهر 94

3

علوم و فناوري‌هاي نانو را جزو اولويت‌هاي روند رشد و پيشرفت كشور دانست.

جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 28 مهر 94

4

كم‌كم به سوي يك خانواده جهاني در حال حركت هستيم.

شنبه 27 ارديبهشت 1393 جهان نيوز

5

روحاني با بيان اينكه حق ارتباط با شبكه اطلاعات جهاني را به عنوان حق شهروندي در كشور‌مان به رسميت مي‌شناسيم،

شنبه 27 ارديبهشت 1393 جهان نيوز

6

مسئله كه امسال ما قرار است در پس اقتصاد مقاومتي باشيم و توسعه و اقتصاد مقاومتي بدون فناوري‌هاي نوين و در رأس آن IT و ICT امكانپذير نيست،

شنبه 27 ارديبهشت 1393 جهان نيوز

7

اين فناوري به عنوان پايه‌اي براي ساير فناوري‌ها و تحقيقات است؛ براي يك دانشجوي دكترا استفاده از فناوري‌هاي نوين امروز يك ضرورت است

شنبه 27 ارديبهشت 1393 جهان نيوز

8

شوراي عالي فضاي مجازي و مركز ملي فضاي مجازي و وزارت فناوري و ارتباطات و اطلاعات و همه و همه بايد زمينه را براي حضور شركت‌هاي دانش‌بنيان در فاوا آماده كنيم. اين جوان‌ها و بخش خصوصي هستند كه بايد به ميدان بيايند و آنها قادرند متحول كنند.

شنبه 27 ارديبهشت 1393 جهان نيوز

9

وجود فناوري‌هاي نوين در زمينه سلامت نيز ضروري است، امروز در زمينه سلامت كه باري از دوش مردم برداشته و برخواهيم داشت، بايد فناوري‌ها را به كمك در اين بخش بياوريم

شنبه 27 ارديبهشت 1393 جهان نيوز

10

بايد در اين فضاي نو كار كنيم و از تجربه دنيا استفاده كرده و با ديگران مشاركت كنيم

گردهمايي شركتهاي دانش بنيان

11

از ورود فناوري‏هاي جديد به ايران استقبال مي كنيم

گردهمايي شركتهاي دانش بنيان 

12

ما امروز نيازمند اراده قوي براي دستيابي به استقلال، خودكفايي علمي و فناوري در بسياري از زمينه‌ها و رابطه درست با دنيا هستيم

گردهمايي شركتهاي دانش بنيان

13

خوشحالم كه امروز تنها به دانشگاه، علم و كلاس نگاه نمي‌كنيم و به توليد علم و پژوهش نگاه مي‌كنيم. خوشحالم كه تنها به علم نگاه نمي‌كنيم بلكه به فناوري نگاه مي‌كنيم و خوشحالم كه تنها به فناوري هم نگاه نكرده و به بازار و تجاري شدن نگاه مي‌كنيم

گردهمايي شركتهاي دانش بنيان

14

علم و فناوري، بازار و برند و تصرف بازار ديگران راه درست است. ما بايد بازار منطقه و جهان را در تسخير محصول ايرانيان دربياوريم، غرور ملي اينجاست

گردهمايي شركتهاي دانش بنيان 

15

اين استان قطب كشاورزي، صنعت، فناوري‌هاي نوين و مركز علمي و فرهنگي كشور است و بايد از استعدادهاي فراواني كه وجود دارد، به خوبي بهره‌ گرفت.

خبرگزاري صدا و سيما 23 آذر

17

گر مردم را در صحنه فعال كرده و فناوري‌هاي نوين را مورد توجه و استفاده قرار دهيم، مي‌توان تحولات بزرگي را در زمينه پيشرفت و آباداني كشور ايجاد كرد.

جام جم آنلاين

18

علم و دانشگاه بايد نفع رسان به جامعه باشند و دانشگاهيان بايد با فناوريهاي نوين به صحنه اقتصاد بيايند.

جام جم آنلاين

سال 1396
سال 1395
سال 1394
تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به مركز فناوري هاي نوين شهرداري اصفهان مي باشد.