سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
برنامه راهبردي سازمان

ماموريت سازمان:

توانمندسازي شهرداري اصفهان در جهت جلب رضايت شهروندان و تحقق تعالي سازماني شهرداري با به‌كارگيري قابليتها و ظرفيتهاي فاوا

چشم انداز سازمان ( افق 1400):

-در هوشمندسازي شهر ؛ پيشرو

-در حكمراني مطلوب IT ؛ پيشران

-در درآمدزايي ICT ؛ پايدار

سياست‌ها‌ي مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي در سال 1397:

1. ارائه خدمات الكترونيكي با اولويت نياز شهروندان

2. تقويت كيفيت محصولات و خدمات فاوا با رويكرد كاهش بهاي تمام شده

3. يكپارچه‌سازي دارايي‌هاي اطلاعاتي شهرداري

4. كاهش وابستگي در محصولات و خدمات استراتژيكICT  شهرداري به تأمين‌كنندگان

5. ارائه خدمات فناوري اطلاعات وارتباطات با رويكرد مشاركت با بخش خصوصي

6. تقويت همكاري و تعامل با نهادهاي اجرايي

اولويت هاي راهبردي ICT  شهرداري در سال1398:

1. هوشمندسازي هدفمند شهر در حوزه‌هاي اولويت‌دار شهرداري

2. ارتقاء و يكپارچه سازي خدمات الكترونيكي شهروند محور

3. ارزش‌آفريني با استفاده از سرمايه‌هاي ICT شهرداري

4. افزايش مشاركت فراسازماني با استارتاپ‌ها و سرمايه‌گذاران

5. كاهش وابستگي غيرضروري به پيمانكاران در اجراي پروژه‌هاي ICT

6. سازماندهي و يكپارچه‌سازي تمام داده‌هاي شهرداري و ارائه خدمات داده

7. ارتقاء نقشICT در تعالي سازماني شهرداري

8. ارتقاء نقش ICT در تحول كسب وكار شهرداري

9. حفظ و ارتقاء زيرساخت هاي فني ICT شهرداري

خط مشي مديريت در سال 98:

- هم افزايي، اعتماد و احترام متقابل با شهرداري

- ارتقاي تخصص تا كسب مرجعيت

- مديريت بهينه زمان

- توجه به درآمدزايي جلب مشاركت بخش خصوصي

- استفاده بهينه از سرمايه هاي انساني، اطلاعاتي و سازماني

- همكاري اثربخش كاركنان و تقويت كار گروهي

- به كارگيري حداكثري ابزارهاي فناوري اطلاعات

- كاهش مصرف انرژي و كاغذ

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/26
تعداد بازدید:
3977