سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
مديران عامل قبلي

مهندس وحيد حيدريان
تاريخ شروع خدمت: 94/2/22
تاريخ پايان خدمت: 97/2/8
مهندس همايون يزدان پناه

مهندس همايون يزدان پناه
تاريخ شروع خدمت: 83/1/30
تاريخ پايان خدمت: 94/2/23
مهندس حسن صلواتي

مهندس حسن صلواتي
تاريخ شروع خدمت: 1377/7/25
تاريخ پايان خدمت: 1383/1/30
مهندس سعيد رضا آرائي

مهندس سعيد رضا آرائي
تاريخ شروع خدمت: 1376/4/4
تاريخ پايان خدمت: 1377/7/25

مهندس مرتضي مسلمي فر
تاريخ شروع خدمت: 73/4/18
تاريخ پايان خدمت: 76/4/4
مهندس رضا طاهري

مهندس رضا طاهري
تاريخ شروع خدمت: 1371/2/15
تاريخ پايان خدمت: 1373/4/17
مهندس سيد حسن ابطحي

مهندس سيد حسن ابطحي
تاريخ شروع خدمت: 1369/5/9
تاريخ پايان خدمت: 1371/2/15
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/20
تعداد بازدید:
5042