سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
گزارش عملكرد


فايل دانلود حجم عنوان
0.307 گزارش عملكرد سال 98
  0.627
گزارش عملكرد سال 97
 0.520
گزارش عملكرد سال 96
 1
گزارش عملكرد سال 95
1.58 گزارش عملكرد سال 94
5 گزارش عملكرد سال 93
1 گزارش عملكرد سال 92
1.39 گزارش عملكرد سال 91
1.33 گزارش عملكرد سال 90
948 گزارش عملكرد سال 89
1.41 گزارش عملكرد سال 88
1.03 گزارش عملكرد سال 87
0.811 گزارش عملكرد سال 86
 1.75 گزارش عملكرد سال 85
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/12
تعداد بازدید:
4159