سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
معرفي اصفهان

 اصفهان با طول جغرافيايي 51 درجه و 39 دقيقه و 40 ثانيه شرقي و عرض جغرافيايي 32 درجه و 38 دقيقه و 30 ثانيه شمالي با حدود 1580 متر ارتفاع از سطح عمومي درياها قرار دارد.

اصفهان جلگه‌اي از آبرفت‌ ‌جويبارهاي كوهستاني‌ و رودخانه‌ زاينده رود است كه در غرب و جنوب تا مناطق كوهستاني‌ استان چهارمحال و ارتفاعات زاگرس، در شرق تا كوههاي كركس‌ و قهرود‌ ادامه‌ داشته و در قسمت شمالي و شرقي به كوير محدود مي‌گردد.

علت وجودي و پيرايش اين شهر را بايد مديون آبهايي دانست كه از كوههاي زاگرس مرتفع به نام زردكوه بختياري سرچشمه گرفته و زاينده‌رود را به وجود آورده و در نتيجه شهر زيباي اصفهان در دو طرف زاينده‌رود قرار گرفته است.

اصفهان با داشتن آب ‌و هواي معتدل داراي فصلهاي نسبتاً منظمي است و به شهر چهار فصل ايران مشهور است.

 

اين شهر در چهارراه شمالي- جنوبي و شرقي- غربي كشور قرار دارد و در طي تاريخ محل رفت و آمد و برخورد اقوام و فرهنگهاي مختلف بوده است.

فاصله اصفهان تا تهران(پايتخت ايران) 425كيلومتر است و بعد  از تهران و مشهد سومين شهر بزرگ ايران محسوب مي شود.

 اين شهر به دليل موقع جغرافيايي بسيار مناسب كه در قلب فلات ايران قرار دارد پيوسته مورد توجه سلاطين و مديران مملكتي بوده است.

شهر اصفهان بر روي دشتي نسبتاً صاف با شيبي حدود 2 درصد و به طرف شمال شرقي بنا گرديده و توسعه‌ شهر در طي قرون متمادي به سمت جنوب غربي بوده، زيرا در اين منطقه آب فراوانتر و آلودگي نيز كمتر است.

 اصفهان در طول تاريخ يكي از شهرهاي مبنايي براي كشور ايران بوده و هست. اين شهر از معدود مراكز باستان شناسي ارزشمند جهاني و بسياري از آثار باستاني آن در ليست آثار تاريخي به ثبت رسيده است. اگر از تاريخ اين شهر سخن به ميان آيد سرگذشت آن تا اعماق اساطير و افسانه ها ريشه دارد. تاريخ اين شهر از يك سو به سليمان و نوح مي رسد و از سوي ديگر پايگاه نهضت كاوه آهنگر بر عليه ضحاك خونخوار معرفي مي گردد.

اهميت اصفهان به اندازه اي است كه در اكثر دائره المعارفهاي بزرگ جهان مدخلي به آن اختصاص يافته و سفرنامه هايي از محاسن وشكوه ظاهري و باطني آن از پژوهندگاني چون تاورنيه، شاردن و... به نگارش درآمده و مظاهر تمدن آن همانند سبك معماري ، مكتب فلسفي و منهج فقهي آن چشمگير است.

ابن حوقل ضمن توصيف اصفهان در نيمه دوم قرن چهارم هجري و اشاره به منسوجات ابريشمي و پنبه ، زعفران و ميوه هاي گوناگون آن كه به ساير نقاط صادر ميشد ميگويد: از عراق تا خراسان شهري تجاري بزرگتر از اصفهان، جز ري وجود نداشته است.

به طور كلي اصفهان بنا بر ملاحظات سياسي موقعيت جغرافيايي اوضاع طبيعي و وسعت خاك آن از هزاران سال پيش تاكنون چندين بار به پايتختي كشور انتخاب شده است مهمترين دوراني كه اصفهان رسماً پايتخت ايران بوده عبارتند از:

الف ) عهد اشكانيان: پايتخت وليعهد

ب ) عهد ساسانيان: پايتخت وليعهد 

ج  ) دوره ديلمه

د  ) دوره سلاجقه: از كارهاي مهم اين دوره اقدام به اصلاح تقويم جلالي به همكاري عمر خيام

ه ) دوره صفويه: والتر مينچ آلماني مي نويسد: اصفهان نه تنها  در قلب ايران قرار دارد بلكه داراي كليه شرايطي است كه براي يك پايتخت بزرگ لازم است.

اردشير بابكان بنيانگذار سلسله ساساني، اصفهان را به تصرف خود درآورد اين شهر كه محل فرمانروايي يكي از هفت خاندان بزرگ بود با ظهور اسلام درزمان خليفه دوم به تصرف مسلمانان درآمد وپس از اين كه اصفهان اسلام را پذيرفت براي مدتي جي ناميده شدو در قرن چهارم هجري مرداويج بنيانگذار سلسله زياري اصفهان را ضميمه تصرفات خود كرد. ركن الدوله ديلمي دو محله مسلمان نشين شهرستان و يهوديه را  به همديگرملحق نمود.

 اصفهان در دوره آل بويه وسلجوقيان پايتخت بوده وآثاري كه از دوره ديالمه وجود دارد مبين اين مطلب است كه درزمان اين سلسله نيز اصفهان كاملاً مورد توجه قرار گرفته بود. دردوره سلاجقه به ويژه در مدتي كه خواجه نظام الملك وزير دوتن از پادشاهان اين دوره بود اصفهان بسيار ترقي كرد و بعد از فروپاشي سلاجقه و استقرار حكومت اتابكان در نقاط مختلف كشوردستخوش حملات گرديد كه قتل عام هاي دوران مغول و تيمور وهمچنين جهانشاه قره قويونلو از اين نمونه مي باشد و پس از قتل عام تيمور شهر در موقعيت بسيار آشفته اي قرار گرفت.

 در سال 1000 هجري قمري به دستور شاه عباس اول پايتخت صفويان از قزوين به اصفهان انتقال يافت دراين زمان جمعيت اصفهان به يك ميليون نفر رسيد وبه شدت از نظر مراكز تجاري وفرهنگي ترقي نمود.

دردوران پس از سلسله صفويه نيز گرچه خصوصاً در دوران قاجاريه دچار ركود گرديد وحكام مستبدي نظير ظل السلطان در خرابي و ويراني عمارات اين شهر كوشيدند با وجود آن با افزودن عصاره تلاش به چهره شهر دوباره سر برآورد به گونه اي كه هم اينك به قطب صنعتي كشور تبديل گرديده است.

اهميت اصفهان به اندازه اي است كه در اكثر دائره المعارفهاي بزرگ جهان مدخلي به آن اختصاص يافته و سفرنامه هايي از محاسن و شكوه ظاهري و باطني آن از پژوهندگاني چون تاورنيه، شاردن و... به نگارش درآمده و مظاهر تمدن آن همانند سبك معماري، مكتب فلسفي و منهج فقهي آن چشمگير است.

 
اصفهان؛ نصف جهان
اصفهان يك نيمه جهان است و اين در زبان فارسي بازتابي است كه بازديد كنندگان آن در دوران عظمت و شكوهي كه تا به امروز باقي است از شگفتي برآورده اند.
زيبايي و شكوه آثاروابنيه تاريخي اصفهان چنان بيننده را مفتون مي سازد كه حتي براي شهروندي كه سالها در كنار اين آثار بديع زندگي كرده است نه تنها خسته كننده نيست بلكه با هر بار مشاهده مكرّر، راز و رمزهاي تازه و شگفتي را كشف مي كند.بي مناسبت نيست كه «نصف جهانش» ناميده اند و ازهزار سال پيش اين شهر پذيراي جهانگردان و سياحان بي شماري بوده كه هر يك به زباني عظمت و زيبايي شهر و بناهاي آن را ستوده اند.
ناصر خسرو شاعر و يكي از تيزبين ترين جهانگردان عالم كه به خوبي مي دانست از ميان آن چه در سفرهايش مشاهده مي كرد چه مطالبي را بايد انتخاب كند و بنويسد كه خوانندگانش احساس كنند كه شخصاً با او همراه اند و همه چيز را به چشم خود مي بينند درباره اصفهـــــاني كه ديــــدار ميكرد مي نويسد : «شهري است بر هامون نهاده با حصاري محكم و بسيار بلند محصور شده و دوازده دروازه دارد .... جويهاي آب روان در تمام شهر حفرشده و خانه هاي آن زيبا و مرتفع اند . مي گويند كه طول حصار شهر اصفهان سه فرسنگ و نيم است. هر چه داخل شهر مي بينم از رفاه و آبادي حكايت مي كند و من هيچ بناي ويراني در آن ند يدم». ناصر خسرو در جاي ديگر مي گويد : «من درهمه زمين پارسي گويان شهري نيكوتر و جامع تر و آبادان تر از اصفهان ند يدم».
كتابهايي كه اصفهان را به روايت تصوير نشان مي دهند تحول و تغيير اصفهـان را گويا تـــر از هــرنوشته اي به تصوير كشيده اند . صرفنظر از كتاب ارنست هولسترآلماني كتاب «اصفهان موزه هميشه زنده» اثر رضا نور بختيار، تهران 1993، كه نخستين كتابي بود كه با خصوصيات ويژه اي تنها با تصاوير منتشر شد و شماري از كساني كه پيش از 50 سال در اصفهان و در كنار آثار تاريخي آن با توجه و عنايت خاص به آن آثار زندگي كرده بودند اعتراف كردند كه كتاب مذكور مشاهده كنندگانش را به ژرفاي بيشتري در درك زيبايي و ظرافت اين شاهكارهاي بديع معماري و هنر مي كشاند . انتشار كتاب مذكور و استقبال شايان توجهي كه در ميان مردم يافت موجب انتشار چند اثر مشابه به وسيله هنرمندان عكاس مشهور كشور درباره اصفهان شد.
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/09/02
تعداد بازدید:
4512