سال 1399                     جهش توليد
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
ايستگاه شهيد خرازي
 
خط 2 


 مسير خط 2 قطارشهري اصفهان مصوب جلسه مورخ 22/12/85 شورايعالي هماهنگي ترافيك با شهرهاي كشور به طول حدود 23 كيلومتر از دپوي زينبيه در شمال شرق اصفهان شروع و نهايتا به ميدان شهداي خميني شهر مي رسد.
 
اين خط شامل 22 ايستگاه در طول مسير، دپو و تعميرگاه در خيابان زينبيه و پايانه در خميني شهر بوده و امكان اتصال مسير به سمت شرق (خوراسگان) در چهارراه شكرشكن پيش بيني شده است.
مطالعات مرحله اول خط از سال 1389 توسط مشاركت شركت مترا – پژوهش – سيسترا شروع گرديده است. 
 
همزمان مطالعات جانبي خط شامل مطالعات ترافيكي، ميراث فرهنگي، نقشه برداري، ژئوتكنيك و زيست محيطي توسط مشاورين ذيصلاح انجام شده است.
 
باتوجه به درخواست كميته ميراث جهاني يونسكوجهت انجام مطالعه و بررسي اثرات احداث و بهره برداري خط 2 بر ساختمانهاي ميراثي محدوده ميدان امام(ره)، مطالعات مذكور توسط مهندسين مشاور زمين فن آوران با همكاري كارشناسان ايكوموس جهاني و هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي در نيمه دوم سال 1393 انجام و گزارش مطالعات و نتايج مربوطه در نشست تيرماه 1394 كميته ميراث جهاني تأييد گرديد.
 
احداث خط 2 قطارشهري اصفهان در 4 بسته اجرايي بشرح زير تعريف شده است:
1- عمليات ساختماني تونل و ايستگاههاي قطعه اول مسير حدفاصل شهرك امام حسين(ع) تا ايستگاه مدرس نجفي شامل 13 كيلومتر تونل عميق دو چشمه (حفاري با TBM) و 15 ايستگاه عميق دو و سه طبقه.
2- عمليات ساختماني تونل و ايستگاههاي قطعه دوم مسير حدفاصل مدرس نجفي تا خميني شهر شامل 10 كيلومتر تونل كم عمق (پوشش و حفر) و 7 ايستگاه كم عمق.
3-  عمليات ساختماني دپو و تعميرگاه.
4- خريد و نصب تجهيزات خط و دپو و ناوگان كل خط.
 
عمليات اجرايي بسته اول با احداث شفت ورودي TBM از ابتداي سال 1394 در محل ايستگاه شهرك امام حسين(ع) شروع گرديده و قرار است پس از بازسازي و مونتاژ دو دستگاه TBM موجود از خط يك، در محل شفت مذكور، عمليات ساخت تونل و ايستگاههاي قطعه اول خط اوائل سال 1395 آغاز گردد. ضمنا برنامه ريزي جهت برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار جهت اجراي بسته هاي 2 و 3 و 4 نيز در دست اقدام است.