سال 1399                     جهش توليد
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
خط يك
 
 
 
خط يك (شمال - جنوب ) به طول 20.2 كيلومتر حد فاصل ايستگاه و توقفگاه قدس تا ايستگاه و توقفگاه دفاع مقدس داراي 20 ايستگاه مي باشد. اين خط داراي سه فاز بهره برداري بوده كه به ترتيب زير مي باشد:
 
فاز اول حد فاصل ايستگاه قدس تا ايستگاه شهدا به طول 10 كيلومتر كه مقرر بوده است تا 94/06/02 مورد بهره برداري قرار گيرد.
فاز دوم حد فاصل ايستگاه شهدا تا ايستگاه تختي به طول 1 كيلومتر كه مقرر است در نيمه اول 95 به بهره برداري برسد.
 
 فاز سه حد فاصل ايستگاه تختي تا ايستگاه دفاع مقدس9.2 كيلومتر كه تا پايان سال 96 به صورت كامل مورد بهره برداري قرار گيرد.
 
 
 
 
 
 
 
كل خط يك از شروع پروژه (1380)  تا كنون
 
 
مهمترين چالش هاي مربوط به خط يك عبارتند از:
1- تأمين اعتبارات مورد نياز 
2- آزادسازي و جابجايي تأسيسات شهري
3- امور مربوط به ميراث فرهنگي