سال 1399                     جهش توليد
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
خط دو

خط دو

 

مسير خط 2 قطارشهري اصفهان مصوب جلسه مورخ 85/12/22 شورايعالي هماهنگي ترافيك با شهرهاي كشور به طول حدود 24/40 كيلومتر از دپوي زينبيه در شمال شرق اصفهان شروع و نهايتاً به ميدان شهداي خميني شهر مي رسد.

  

اين خط شامل 23 ايستگاه در طول مسير، دپو و تعميرگاه در خيابان زينبيه و پايانه در خميني شهر بوده و امكان اتصال مسير به سمت شرق (خوراسگان) در چهارراه شكرشكن پيش بيني شده است.

 

مطالعات مرحله اول خط از سال 1389 توسط مشاركت شركت مترا پژوهش سيسترا شروع گرديده و انشاا... تا پايان سال 1394 تكميل شد. 

 

همزمان مطالعات جانبي خط شامل مطالعات ترافيكي، ميراث فرهنگي، نقشه برداري، ژئوتكنيك و زيست محيطي توسط مشاورين ذيصلاح انجام شده است.

 

باتوجه به درخواست كميته ميراث جهاني يونسكوجهت انجام مطالعه و بررسي اثرات احداث و بهره برداري خط 2 بر ساختمانهاي ميراثي محدوده ميدان امام(ره)، مطالعات مذكور توسط مهندسين مشاور زمين فن آوران با همكاري كارشناسان ايكوموس جهاني و هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي در نيمه دوم سال 1393 انجام و گزارش مطالعات و نتايج مربوط در نشست تيرماه 1394 كميته ميراث جهاني تأييد گرديد.

 

احداث خط 2 قطارشهري اصفهان در 4 بسته اجرايي بشرح زير تعريف شده است:

 

1-عمليات ساختماني تونل و ايستگاههاي قطعه اول مسير حدفاصل شهرك امام حسين(ع) تا ايستگاه ميدان امام علي (ع)  نجفي شامل 7/7 كيلومتر تونل عميق دو چشمه(حفاري با TBM) و 9 ايستگاه عميق دو و سه طبقه

2-عمليات ساختماني تونل و ايستگاههاي قطعه دوم مسير حدفاصل ميدانت امام علي (ع) تا مدرس نجفي شامل 7/6 كيلومتر تونل تك چشمه و 7 ايستگاه كم عمق

3-عمليات ساختماني دپو و تعميرگاه

4-خريد و نصب تجهيزات خط و دپو و ناوگان كل خط

5- عميات ساخت تونل كم عمق به طول 10 كيلومتر و 7 ايستگاه  از ايستگاه مدرس نجفي تا خميني شهر

 

عمليات اجرايي بسته اول با احداث شفت ورودي TBM از ابتداي سال 1394 در محل ايستگاه شهرك امام حسين(ع) شروع گرديده و قرار است پس از بازسازي و مونتاژ دو دستگاه TBM موجود از خط يك، در محل شفت مذكور، عمليات ساخت تونل و ايستگاههاي قطعه اول خط اوائل سال 1397 آغاز گردد. ضمناً برنامه ريزي جهت برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار جهت اجراي بسته هاي 2 و 3 و 4 نيز در دست اقدام است.