سال 1399                     جهش توليد
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
چشم انداز سازمان

چشم انداز سازمان

 

بيانيه چشم انداز: سرآمدي در ايجاد و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي بي وقفه، مطمئن، سريع و ارزان در كشور