خلاصه:
/Dorsapax/Data/Sub_104/File/1545814.jpg
تاریخ: 1397/12/01
حمل ونقل

يك كارشناس حمل و نقل گفت: رويكردهاي نوين در مباحث شهرسازي شهر دوستدار كودك و شهر دوستدار سالمند (شهر سبز) به توسعه حمل و نقل عمومي نگاه ويژه دارد.

امين همداني در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار كرد: لازم است در سيستم حمل و نقل عمومي شهر دوستدار كودك يك سري ويژگي ها و امكانات مختص نيازهاي كودكان اضافه شود كه در اين راستا اصلاح زيرساخت نوع سيستم ايستگاه‌ها و نوع اتوبوس از نيازهاي اساسي به شمار مي رود بدون شك با ايجاد چنين فرصتي نياز كودكان و سالمندان برآورده مي‌شود و با يك تير دو نشان مي‌زنيم.

وي ايمني ايستگاه‌هاي سيستم حمل و نقل عمومي را امري ضروري براي شهر دوستدار كودك دانست و خاطرنشان كرد: متاسفانه در حال حاضر ايستگاه‌هاي بي .آر.تي وسط خيابان قرار دارد كه اين موضوع براي كودكان فاقد ايمني است، همچنين ارتفاع محل سوار شدن كودك در اتوبوس‌هاي اين سيستم حمل و نقل مناسب اندام كودك نيست و بسيار بالاتر قرار دارد.

اين كارشناس حمل و نقل با تاكيد بر اهميت نقش استفاده از سيستم نرم افزار در حمل و نقل عمومي تصريح كرد: با هوشمندسازي سيستم حمل و نقل عمومي قابليت رصد جابه جايي كودكان توسط خانواده‌هايشان فراهم مي‌شود كه البته چنين رويكردي نيازمند زمان مشخص حركت سيستم حمل و نقل عمومي است.

همداني سيستم حمل و نقل مناسب در شهر دوستدار را سيستمي جذاب همراه با ايمني براي كودكان دانست و گفت: سيستم حمل و نقل عمومي بايد براي روحيات كودك جذابيت داشته باشد؛ در اين راستا بايد به صورت محسوس و غير محسوس ايمني اين سيستم ها مورد كنترل قرار گيرد؛ كنترل محسوس شامل فعاليت مامور در ساعات سرويس دهي حمل و نقل عمومي است و كنترل نامحسوس مربوط به نصب دوربين مي‌شود، بدون شك براي رسيدن به ايمني مطلوب بايد فرهنگ عمومي شهر تقويت شود.

اين كارشناس حمل و نقل با اشاره به ايجاد محوطه امن براي تردد كودكان به وسيله دوچرخه و اسكوتر اظهاركرد: ايجاد محوطه امن كه قابليت استفاده از دوچرخه و اسكوتر را داشته باشد هم باعث نشاط كودك و جامعه مي‌شود و هم ترافيك شهري را بهبود مي‌بخشد، متاسفانه براي جابه جايي كودكان شهرمان  بيشتر از تاكسي سرويس استفاده مي‌كنند كه اين موضوع مشكلات ترافيك زيادي را ايجاد كرده است