خلاصه:
/Dorsapax/Data/Sub_104/File/1548504C.jpg
تاریخ: 1398/04/11
شهر دوستدار كودك

رييس اداره سازمان ها و مجامع بين المللي مركز اطلاع رساني و امور بين المللي وزارت كشور گفت: يونيسف درصدد است اصفهان را كانديداي شهر دوستدار كودك كند، البته قول كانديداتوري شهر دوستدار كودك را به هيچ شهري در ايران نداده‌ايم و تلاش مي‌كنيم اين موضوع به صورت كارشناسي پيش رود.

به گزارش خبرنگار ايمنا، فاطمه جواني ظهر امروز_چهارشنبه_پنجم تيرماه 98 در ديدار با شهردار اصفهان با بيان اينكه اصفهان پيشتاز شهر دوستدار كودك است، اظهار كرد: اقداماتي كه تاكنون دراين راستا توسط شهردراي اصفهان انجام شده، قابل توجه بوده است.

وي با بيان اينكه يونيسف با شهرداري اصفهان به اين توافق رسيد كه يك برنامه يك و نيم ساله براي تحقق شهر دوستدار كودك داشته باشد، خاطرنشان كرد: يونيسف درصدد است اصفهان را كانديداي شهر دوستدار كودك كند، البته قول كانديداتوري شهر دوستدار كودك را به هيچ شهري در ايران نداده‌ايم و تلاش مي‌كنيم اين موضوع به صورت كارشناسي پيش رود.

رييس اداره سازمان ها و مجامع بين المللي مركز اطلاع رساني و امور بين المللي وزارت كشور با بيان اينكه اگر شهرداري اصفهان در بعضي موارد براي اجراي طرح‌ها و برنامه‌ها قدرت اجرايي نداشته باشد، مي توانيم از ظرفيت استانداري به نفع اهداف مورد نظر شهرداري استفاده كنيم و هر كجا نياز به الزامات قانوني باشد از ظرفيت استانداري استفاده مي‌كنيم تا بازوي اجرايي شهرداري براي تحقق اهداف باشد.

وي تأكيد كرد: به شهرداري اصفهان يك ماه فرصت مي‌دهيم تا نقشه راه خود را براي تحقق شهر دوستدار كودك ارائه كند.

جواني با بيان اينكه در كشور ايران هشت شهر پايلوت دوستدار كودك است، گفت: شهر اصفهان با توجه به سوابق اجرايي و اقدامات خوب انجام شده مي‌تواند زودتر از ساير شهرها اين برند جهاني را دريافت كند و به شبكه جهاني شهر دوستدار كودك بپيوندد.

وي تصريح كرد: كودكان بايد در قلب برنامه ريزي و سياست گذاري‌هاي شهري قرار گيرند و براي آن‌ها فضاهاي مناسبي در شهرها درنظر گرفته شود.