اطلاع رساني مركز بين المللي شهر دوستدار كودك

كودك امروزي به دليل معماري خاص شهري و در كنار آن تربيت هاي خاص، كمترين ميزان تعامل و برخورد را با اطرافيان دارد و متأثر از بي نظمي معماري شهري و فشارهاي رواني حاصل از آن، دچار مشكلات عديده اي است. كودكان و نوجوانان ...