شرکت مترو منطقه اصفهان
تاریخ: 1394/01/20    
راه يافتگان به مرحله نهايي آزمون شركت مترو منطقه اصفهان به شرح ذيل اعلام ميگردند . نامبردگاه ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 94/1/22 به ساختمان شركت مترو مراجعه نمايند. راه يافتگان به مرحله نهايي آزمون شركت مترو منطقه اصفهان به شرح ذيل اعلام ميگردند . نامبردگاه ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 94/1/22 به ساختمان شركت مترو مراجعه نمايند.
نتيجه مصاحبه
 
 
 
راه يافتگان به مرحله نهايي آزمون در دو رشته كارداني برق و كامپيوتر به شرح ذيل ميباشند.
 
آقايان:
 
ابراهيم اسدي دره بيدي
مهدي اسماعيلي نيسياني
عيسي آقايي
ايمان ايزد مهر
عليرضا تركان
محمد جانقربان
امير رحماني
محمد رحيمي عراقي
جهانگير روستايي زانياني 
امير ساجدي
رحيم سلطاني
مجيد صفر نوراله
احمد صفري
محمد امين عظيمي
عليرضا وفادار دهاقاني

 
اصفهان – خيابان كاوه – مجاور پايانه مسافربري كاوه – ساختمان قطار شهري – طبقه پنجم –  شركت مترو منطقه اصفهان
:آدرس
137
:سامانه ارتباط مردمي
 34358400 – 34358040 - 34358050
 :تلفـن


34358500
 :نمابر
.تمامي حقوق متعلق به اين سايت براي روابط عمومي شهرداري اصفهان محفوظ است