شرکت مترو منطقه اصفهان
استخدام 1395 تاریخ: 1395/12/14    
فراخوان جذب نيرو مورخ اسفند 95 فراخوان جذب نيرو مورخ اسفند 95
فرخوان تكميل بانك اطلاعاتي سال 1395
بدينوسيله به اطلاع مي رساند شركت مترو منطقه اصفهان به منظور تكميل بانك اطلاعاتي و جذب نيروي مورد نياز خود، از طريق برگزاري آزمون، ثبت نام بعمل مي آورد.
متقاضيان محترم مي توانند از طريق مراجعه به سايت زير جهت اطلاعات بيشتر و ثبت نام در آزمون اقدام نمايند.
 
 
اصفهان – خيابان كاوه – مجاور پايانه مسافربري كاوه – ساختمان قطار شهري – طبقه پنجم –  شركت مترو منطقه اصفهان
:آدرس
137
:سامانه ارتباط مردمي
 34358400 – 34358040 - 34358050
 :تلفـن


34358500
 :نمابر
.تمامي حقوق متعلق به اين سايت براي روابط عمومي شهرداري اصفهان محفوظ است