لوگو
تاریخ: 1398/06/28    
شرايط مزايده عمومي فروش املاك شماره14/98/س (زينبيه) /img/NoImage.jpg
شرايط مزايده عمومي فروش املاك شماره14/98/س (زينبيه)

 

((شرايط مزايده عمومي فروش املاك شماره14/98/س))         صفحه  1

سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش هشت واحدآپارتمان مسكوني واقع درزينبيه خيابان                  آيت اله غفاري خيابان امام خميني خيابان شهيدان قرباني ازطريق مزايده وبا شرايط زير اقدام نمايد

شرايط:

1-شماره مساحت وقيمت پايه   وسپرده مورد نيازهريك از واحدها براساس مندرجات جدول زير ميباشد

 

 

رديف

بلوك

طبقه

شماره واحد

مساحت مترمربع

شماره پاركينگ

تراس مترمربع

قيمت پايه بااحتساب تراس(ريال)

سپرده شركت درمزايده(ريال)

1

A13

همكف

E1

87

E1

49

2.406.500.000

120.000.000

2

A13

همكف

W1

87

W1

49

2.406.500.000

120.000.000

 

 

2-هريك ازواحدها بانضمام يك واحد پاركينگ(طبق صورتجلسه اي كه بعداًتوسط اداره ثبت وتهيه ميگردد)وبا امكانات موجود درزمان مزايده است ضمناً آپارتمان ها فاقد انباري .آسانسور.كولرآبي. سرويس فرنگي وروشويي حمام است

3-تحويل اپارتمان هاحداكثرظرف مدت4ماه آينده مي باشدوباعنايت به اينكه اسنادواحدهاآماده نمي باشد وطي توافقات مقررگريده كه بنيادمسكن انقلاب اسلامي پس ازطي مراحل قانوني وتفكيك وششدانگ نمودن اسناد طبق صورتجلسه تحويلي شهرداري مركزي طبق اعلام شهرداري اصفهان  پس از تحويل آپارتمان هانسبت به انتقال اسنادبه افرادمعرفي شده  ازطرف سازمان اقدام نمايد .

 

                                                                                                                                                                مهر و امضاء     تاريخ                                 

 

 

 

 

 

 

 

((شرايط مزايده عمومي فروش املاك شماره14/98/س))       صفحه  2

4-متقاضي شركت درمزايده موظف است با هماهنگي مسئول املاك سازمان  از محل بازديد ونسبت به كسب اطلاعات لازم اقدام نمايد درصورت برنده شدن ، برنده نميتواند راجع به موضوع مزايده و ويژگيهاي آن به جهل خود استناد نمايد

5-نحوه پرداخت به شرح زير ميباشد.

الف)90%مبلغ همزمان با اعلام نتيجه مزايده به برنده وطي مهلت حداكثر يك هفته پس از ابلاغ

ب)10% ميلغ در زمان انتقال سند

6-پيشنهاد دهندگان بايد براي شركت در مزايده مبلغ مندرج در ستون آخر جدول فوق را بعنوان سپرده شركت در مزايده بصورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه يا فيش واريزي نفدي كه بحساب سپرده شماره 7001950255سازمان نزد بانك شهر واريز مي شود ارائه نمايند. ضمناًچنانچه وجه نقد چك شخصي يا بين بانكي ويا موارد مشابه ارسال شود.پيشنهاد مردود شناخته مي شود0

7-ارائه مشخصات آدرس دقيق محل سكونت وتلفن تماس شركت كنندگان الزامي است.

8-بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ ومعين وبدون ابهام باشد.به پيشنهاد هاي زيرقيمت پايه، مشروط، مبهم، فاقد سپرده ، بدون مهروامضا وپيشنهادهايي كه بعداز انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد اثر داده نخواهد شد.

9-پيشنهاد دهندگان ميبايد پيشنهاد خود را تاساعت 13روز پنج شنبه مورخ11/07/98درپاكتهاي (الف وب) لاك ومهرشده به دبيرخانه سازمان واقع در ساختمان مركزي واقع در خيابان سروش ، خيابان مصلي ،كوچه شاهزاده ابراهيم ،سازمان خدمات موتوري تسليم ورسيد دريافت نمايند.

10-پس از تهيه تضمين شركت درمزايده.تضمين رابه همراه برگ شرايط مزايده با مهروامضاء ونقشه پبوست با مهر وامضاءوتصوير مدارك شناسائي اشخاص حقيقي ويا تصوير آگهي تاسيس وآخرين تغييرات وتصوير مدارك شناسائي صاحبان امضاء شركتهاي حقوقي وفرم انتخاب املاك درپاكت( الف) وبرگ پيشنهادي قيمت تكميل شده با مهروامضاءرا درپاك(ب)قرار داده تاساعت 13روزپنچ شنبه مورخ 11/07/98ضمن درج موضوع مزايده روي پاكتها به دبيرخانه سازمان واقع درساختمان دفتر مركزي تحويل گردد.                                                                                                                                                           

                                                                                                                                    مهر و امضاء     تاريخ

 

 

 

 

 

((شرايط مزايده عمومي فروش املاك شماره14/98/س))       صفحه  3

11- پيشنهادات واصله حداكثرظرف يك هفته بعد از آخرين مهلت تعيين شده در كميسيون معاملات سازمان مفتوح وبرابر مقررات ومتقضيان سازمان تصميم گيري ونتيجه آن اعلام خواد شد.

12- شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف سازمان مي باشد.

13-سازمان  در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادها براي هر مورد مختار است .

14- سپرده نفر اول و دوم هر مورد تا انجام معامله مسترد نخواهد شد و چنانچه نفر اول از تاريخ ابلاغ كتبي ظرف مدت هفت روز از انجام معامله خودداري نمايد سپرده اوبه نفع سازمان ضبط و به نفر دوم ابلاغ خواهد شد ودر صورتيكه نفر دوم حاضر به انجام معامله نشود سپرده آن به سود سازمان ضبط مي گردد.

15- پرداخت كسورات و هزينه هاي قانوني احتمالي كه تا زمان مبادله قرارداد بر موضوع مزايده مترتب گرديده بعهده سازمان مي باشد و هزينه دفترخانه رسمي و هزينه هاي نقل و انتقال بعهده برنده مزايده مي باشد .

16- قيمت پيشنهادي فقط روي برگ پيشنهاد قيمت معتبر است .

1-پيشنهاد دهنده با امضا ذيل اين برگه تعهد مي نمايد مفاد قانون ((.. منع مداخله ... كارمندان در معاملات دو.لتي وكشوري )) ( مصوب 22 دي ماه 1377) را رعايت نموده و در صورت تخلف ، مسئوليت آن بعهده پيشنهاد دهنده مي باشد.

17-تسويه حساب نهايي براساس صورت مجلس تفكيكي خواهد بودكه ازطرف اداره ثبت تهيه مي شودوچنانچه اضافه ياكسر گردد براساس قيمت روزبايستي پرداخت يادريافت گردد.

تذكر: روي پاكتهاي ارسالي حتماً ‌شماره و بند مزايده ( مذكور در صدر شرايط مزايده ) وموضوع آن و شماره واحد درج گردد%

اينجانب :.............................................به نشاني:.................................................................................................................................................. تلفن :..........................

با اطلاع و پذيرفتن شرايط مندرج در اين فرم در مزايده شركت و با قيد قبولي امضاء مي نمايم.

      مهر و امضاء     تاريخ                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

فرم انتخاب املاك

((شرايط مزايده عمومي فروش املاك شماره14/98/س))       صفحه  3

 

جدول انتخاب واحد :

 پس از انتخاب  واحد درجوف پاكت (الف)قراردادشود

 

رديف

بلوك

طبقه

شماره واحد

مساحت مترمربع

شماره پاركينگ

تراس مترمربع

انتخاب واحد

1

A13

همكف

E1

87

E1

49

 

2

A13

همكف

W1

87

W1

49

 

 

 

 

 

 

  اصلاعات فيش واريزي:

 

رديف

تاريخ

نام ونام خانوادگي

شماره فيش واريزي

مبلغ فيش واريزي

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        وامضاء واثرانگشت

 

 

 

 

 

برگ  پيشنهاد قيمت

اينجانب ......................................................................................به نمايندگي از شركت .................................................................................. به نشاني.............................................................................به.كدملي.........................................................تلفن........................تلفن همراه ............................ اعلام مي دارد كليه اسناد و مدارك ومكان وشرايط مزايده با موضوع فروش هشت واحد آپارتمان مسكوني واقع در خيابان آيت اله غفاري كوي امام خميني كوچه شهيد قرباني مجتمع A13را مطالعه نموده واز محل بازديد وبا اطلاع ازجزئيات وشرايط مزايده موارد زير را تعهد مي نمايم:

1-متعهد مي شوم به محض ابلاغ سازمان  مبني بر قبول شدن پيشنهاد اينجانب ظرف مدت هفت روز نسبت به پرداخت بهاي واحد موضوع مزايده ومبادله قرارداد اقدام نمايم.

2-بديوسيله اقرار مي نمايم از تكليف قانوني سازمان درضبط سپرده شركت در صورت برنده شدن وعدم انجام معامله توسط اينجانب آگاهي دارم وبعداً در صورت اقدام سازمان به شرح فوق به دليل جهل به قانون متعذرنخواهم بود

3-قيمت پيشنهادي ابنجانب جهت خريد آپارتمان شماره  ..................به شرح جدول زير ميباشد.         

شماره واحد

مساحت

قيمت پايه

متراژ

قيمت پيشنهادي  هرمترواحد/ريال

قيمت كل پيشنهادي واحد/ريال

E1

همكف

2.406.500.000

87

 

 

W1

همكف

2.406.500.000

87

 

 

تذكر1:پيشنهاد فقط روي برگ معتبراست.

تذكر2 :براي هريك ازقطعات تكميل اسناد وارائه قيمت برروي برگ جداگانه وتحويل پاكتها بصورت مجزا الزامي است.

تذكر3:قيمت پيشنهادي نيايد كمتراز قيمت پايه كارشناسي مندرج دراسناد مزايده باشد                                                              

                                                                                                                         مهروامضاء واثرانگشت

                                                                      

 
آدرس:خيابان سروش خيابان مصلي كوچه شاهزاده ابراهيم
 سازمان خدمات موتوري شهرداري

 تلفن:34456060
 
بارگذاری چیدمان اولیه