لوگو
تاریخ: 1398/06/28    
شرايط مزايده عمومي فروش املاك شماره14/98/س (بهارستان ) /img/NoImage.jpg
شرايط مزايده عمومي فروش املاك شماره14/98/س (بهارستان )

 

              شرايط مزايده عمومي فروش املاك شماره14/98/س))                     -                           صفحه 1

سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش يك قطعه زمين مسكوني واقع  خيابان امام خميني اول خيابان بهارستان به پلاك ثبتي 31اصلي سند مشاع  از بخش 14 ازطريق مزايده وبا شرايط زير اقدام نمايد

شرايط:

1-شماره مساحت وقيمت پايه زمين مسكوني براساس مندرجات جدول زير ميباشد

رديف

زمين شماره

مساحت مترمربع

قيمت پايه)

سپرده شركت درمزايده(ريال)

1

22

237

10.665.000.000

534.000.000

2-متقاضي شركت درمزايده موظف است با هماهنگي مسئول املاك سازمان از محل بازديد ونسبت به كسب اطلاعات لازم اقدام نمايد درصورت برنده شدن ، برنده نميتواند راجع به موضوع مزايده و ويژگيهاي آن به جهل خود استناد نمايد

3-نحوه پرداخت درصورت برنده شدن متقاضي به شرح زير ميباشد.

65% بصورت نقد ومابقي مبلغ پيشنهادي بصورت اقساط 2ماهه تسويه گردد.

4-پيشنهاد دهندگان بايد براي شركت در مزايده مبلغ مندرج در ستون آخر جدول فوق را بعنوان سپرده شركت در مزايده بصورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه يا فيش واريزي نفدي كه بحساب سپرده شماره 7001950255سازمان نزد بانك شهر واريز مي شود ارائه نمايند. ضمناًچنانچه وجه نقد چك شخصي يا بين بانكي ويا موارد مشابه ارسال شود.پيشنهاد مردود شناخته مي شود0

5-ارائه مشخصات آدرس دقيق محل سكونت وتلفن تماس شركت كنندگان الزامي است.

6-بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ ومعين وبدون ابهام باشد.به پيشنهاد هاي زيرقيمت پايه، مشروط، مبهم، فاقد سپرده ، بدون مهروامضا وپيشنهادهايي كه بعداز انقضاي مدت مقرر در آگهي برسدترتيب اثر داده نخواهد شد.

امضاء ومهريا اثر انگشت

 

 

                 شرايط مزايده عمومي فروش املاك شماره14/98/س))                          صفحه2

7-پيشنهاد دهندگان ميبايد پيشنهاد خود را تاساعت 13روزپنج شنبه مورخ 11/07/98درپاكتهاي (الف وب) لاك ومهرشده به دبيرخانه حراست واقع در ساختمان مركزي واقع در خيابان سروش ، خيابان مصلي ،كوچه شاهزاده ابراهيم ،سازمان خدمات موتوري تسليم ورسيد دريافت نمايند.

8-پس از تهيه تضمين شركت درمزايده.تضمين رابه همراه برگ شرايط مزايده با مهروامضاء ونقشه پبوست با مهر وامضاءوتصوير مدارك شناسائي اشخاص حقيقي ويا تصوير آگهي تاسيس وآخرين تغييرات وتصوير مدارك شناسائي صاحبان امضاء شركتهاي حقوقي درپاكت( الف) وبرگ پيشنهادي قيمت تكميل شده با مهروامضاءرا درپاك(ب)قرار داده تاساعت 13روزپنچ شنبه مورخ 11/07/98ضمن درج موضوع مزايده روي پاكنها به دبيرخانه سازمان واقع درساختمان دفتر مركزي تحويل گردد.

9- پيشنهادات واصله حداكثرظرف يك هفته بعد از آخرين مهلت تعيين شده در كميسيون معاملات سازمان مفتوح وبرابر مقررات ومتقضيان سازمان تصميم گيري ونتيجه آن اعلام خواد شد

10- شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف سازمان مي باشد.

11-سازمان در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادها براي هر مورد مختار است .

12- سپرده نفر اول و دوم هر مورد تا انجام معامله مسترد نخواهد شد و چنانچه نفر اول از تاريخ ابلاغ كتبي ظرف مدت هفت روز از انجام معامله خودداري نمايد سپرده اوبه نفع سازمان ضبط و به نفر دوم ابلاغ خواهد شد ودر صورتيكه نفر دوم حاضر به انجام معامله نشود سپرده آن به سود سازمان ضبط مي گردد.

13- پرداخت كسورات و هزينه هاي قانوني احتمالي كه تا زمان مبادله قرارداد بر موضوع مزايده مترتب گرديده بعهده سازمان مي باشد و هزينه دفترخانه رسمي و هزينه هاي نقل و انتقال بعهده برنده مزايده مي باشد .

14- قيمت پيشنهادي فقط روي برگ پيشنهاد قيمت معتبر است .

 

امضاء مهريااثر انگشت

 

 

 

                            

 

شرايط مزايده عمومي فروش املاك شماره14/98/س))

1-پيشنهاد دهنده با امضا ذيل اين برگه تعهد مي نمايد مفاد قانون ((.. منع مداخله ... كارمندان در معاملات دو.لتي وكشوري )) ( مصوب 22 دي ماه 1377) را رعايت نموده و در صورت تخلف ، مسئوليت آن بعهده پيشنهاد دهنده مي باشد.

اينجانب :.............................................به نشاني:.................................................................................................................................................. تلفن :..........................

با اطلاع و پذيرفتن شرايط مندرج در اين فرم در مزايده شركت و با قيد قبولي امضاء مي نمايم.

 

 اصلاعات فيش واريزي

 

رديف

تاريخ

نام ونام خانوادگي

شماره فيش واريزي

مبلغ فيش واريزي

1

 

 

 

 

 

امضاء واثر انگشت

 

 

 

 

برگ پيشنهاد قيمت

اينجانب ..................................................................................................به نمايندگي از شركت...........................................................................................................به نشاني

......................................................................به كد ملي.........................................................................تلفن............................................تلفن همراه....................................................اعلام مي دارد كليه اسناد و مدارك ومكان وشرايط مزايده با موضوع فروش يك قطعه زمين مسكوني واقع  سه راه قائميه كوي پرديس بن بست پرديس يك را مطالعه نموده واز محل بازديد وبا اطلاع ازجزئيات وشرايط مزايده موارد زير را تعهد مي نمايم:

1-متعهد مي شوم به محض ابلاغ سازمان مبني بر قبول شدن پيشنهاد اينجانب ظرف مدت هفت روز نسبت به پرداخت بهاي واحد موضوع مزايده ومبادله قرارداد اقدام نمايم.

2-بديوسيله اقرار مي نمايم از تكليف قانوني سازمان درضبط سپرده شركت در صورت برنده شدن وعدم انجام معامله توسط اينجانب آگاهي دارم وبعداً در صورت اقدام سازمان به شرح فوق به دليل جهل به قانون متعذرنخواهم بود

3-قيمت پيشنهادي ابنجانب جهت خريد زمين مسكوني خ امام خميني اول خيابان بهارستان شماره 22به شرح جدول زير ميباشد.         

شماره واحد

قيمت يايه(ريال)

قيمت پيشنهادي هرمترمربع/ريال

قيمت كل پيشنهادي واحد/ريال

22

10.665.000.000

 

 

تذكر1:پيشنهاد فقط روي برگ معتبراست.

تذكر2 : براي هريك ازقطعات تكميل اسناد وارائه قيمت برروي برگ جداگانه وتحويل پاكتها بصورت مجزا الزامي است.

تذكر3:قيمت پيشنهادي نيايد كمتراز قيمت پايه كارشناسي مندرج دراسناد مزايده باشد                                                              

امضاء واثر انگشت

 

 

                                                                      

 
آدرس:خيابان سروش خيابان مصلي كوچه شاهزاده ابراهيم
 سازمان خدمات موتوري شهرداري

 تلفن:34456060
 
بارگذاری چیدمان اولیه