لوگو
تاریخ: 1398/06/28    
تجديد مناقصه خريد يكدستگاه بنز2624باري شماره مناقصه15/98/س /img/NoImage.jpg
تجديد مناقصه خريد يكدستگاه بنز2624باري شماره مناقصه15/98/س

                                                                                                                                       تجديد مناقصه  خريد  يكدستگاه بنز2624باري شماره  مناقصه15/98/س                                                                                                                    صفحه1

                                                                                                                                                                   

     سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان در نظر دارد جهت خريد بنز2624 باري مورد نياز  مطابق با شرايط ذيل و مشخصات فني مندرج در ليست پيوست اقدام نمايد .

ماده 1-شرايط :

1- 1خودرومورد مناقصه مي­بايست مطابق با نوع ومدل اعلام شده طبق فرم  پيشنهاد قيمت اسناد مناقصه باشد.

2-1 قيمت پيشنهادي قطعي است و نوسانات اقتصادي بازار در نرخ قرارداد تأثيري ندارد.

3-1 پيشنهاددهنده حق انتقال قرارداد به غير را نخواهد داشت.

4- 1پيشنهاددهندگان بايد مبلغ50.000.000 سپرده شركت در مناقصه را صرفا بصورت تضمين­نامه بانكي با اعتبار حداقل شش ماه يا سپرده نقدي كه به حساب 7001950255 نزد بانك شهر شعبه شيخ صدوق  بنام سازمان خدمات موتوري واريز مي­شود، ارائه نمايد. بديهي است ارائه ضمانتنامه بصورت چك شخصي يا چك تضميني و بين بانكي موجب عدم بررسي پيشنهاد قيمت و رد آن خواهد بود.

5-1 به پيشنهادهاي مخدوش، مبهم، فاقد سپرده و فاقد نرخ پيشنهادي بدون مهر و امضاء ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6-1 سازمان در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است .

7-1 پيشنهاددهندگان بايستي تا ساعت13 مورخ 18/07/98 پيشنهاد خود را در پاكت (ب) و تصوير مدارك شناسائي خود را به همراه ضمانتنامه بانكي در پاكت (الف) بصورت لاك و مهر شده تحويل دبيرخانه سازمان واقع در  خيابان سروش ، خيابان مصلي ، كوچه شاهزاده ابراهيم تسليم و رسيد دريافت نمايند.

 8-1 سپرده نفراول ودوم تا انعقاد قرارداد قطعي با برنده مناقصه مسترد نخواهد شد و چنانچه نفر اول از تاريخ ابلاغ كتبي ظرف مدت هفت روز از انجام معامله خودداري نمايد سپرده او به نفع سازمان ضبط و به نفر دوم ابلاغ خواهد شد و درصورتيكه نفر دوم حاضر به انجام معامله نشود سپرده آن به سود سازمان ضبط مي­گردد.

 

امضاء ومهر

 

 

                                                                   تجديد   مناقصه  خريد  يكدستگاه بنز2624باري شماره  مناقصه15/98/س                                                          صفحه2

 

9-1 قيمت­ اعلامي مي­بايست با احتساب كليه كسورات قانوني اعم از ماليات، عوارض، بيمه و ديگر كسورات متعلقه به فروش موضوع مناقصه محاسبه و اعلام گردد. بديهي است كليه كسورات قانوني بعهده فروشنده بوده و سازمان صرفاً ماليات بر ارزش افزوده موضوع مناقصه را پرداخت خواهد نمود.

10-1 پيشنهاد قيمت فقط روي برگ پيشنهاد قيمت معتبر است بديهي  است  متقاضيان  از چگونگي تسويه توسط سازمان اطلاع كافي داشته وباعلم وآگاهي از شرايط تسويه در مناقضه شركت نموده اند

11- 1پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين برگه تعهد مي­نمايد مفاد قانون «منع مداخله ... كارمندان دولت و شهرداري­ها در معاملات مصوب 22 دي ماه 1337 » را رعايت نموده و در صورت تخلف مسئوليت آن بعهده پيشنهاددهنده مي­باشد.

12-1 پيشنهاددهنده مي­بايست بند آخر اين شرايط و برگ پيشنهاد قيمت را با كلمه « قبول است» تكميل و پس از آن مهر و امضاء نمايد.

13-1 درصورت شركت اشخاص حقوقي كليه مدارك مثبته در رابطه با سهامداران شركت، آخرين تغييرات و صاحبان امضا مي­بايست در پاكت «الف» به همراه شرايط مهر و امضاء‌ شده توسط پيشنهاددهنده ارائه گردد.

2-تحويل ونحوه پرداخت:

پس از مشخص شدن فرد برنده سازمان طي يك هفته بصورت نقد وپس از تحويل گرفتن خودرو مبادرت به تسويه مي نمايد

-3نحوه ارسال پيشنهاد قيمت :

پس از واريز مبلغ سپرده مطابق بند4-1، فيش مذكور را به همراه برگ شرايط مناقصه  با مهر و امضاء در پاكت «الف» و برگ پيشنهاد قيمت تكميل شده با مهر و امضاء را در پاكت «ب» قرار داده تاساعت13 روزپنج شنبه    مورخ 18/07/98 به دبيرخانه سازمان خدمات موتوري واقع در خيابان سروش ، خيابان مصلي ، كوچه شاهزاده ابراهيم تحويل گردد.

كليه شرايط مندرج در اسناد مناقصه توسط اينجانب ............................................... مطالعه گرديده و مورد قبول مي باشد%

 

امضاء ومهر

 

 

 

 

برگ پيشنهاد قيمت

 

تجديد مناقصه خريد يكدستگاه بنز2624باري شماره مناقصه 15/98/س

( اين برگ پس از تكميل شدن در جوف پاكت ب قرارداده شود)

اينجانب .............................مديرعامل شركت .............................. به شماره ثبت........... .. .. به آدرس:.................................................. تلفن: .............. به كد ملي .................................. ضمن مطالعه كليه مدارك مناقصه  خصوصاً ماده 2 اسناد مناقصه قيمت كل پيشنهادي خود را به حروف ............................................ ريال اعلام مي­نمايم.

 

ضمناً يك برگ ضمانتنامه فيش بانكي به شماره ............................. مورخ ................. مبلغ ......................... ريال (........................) ريال جهت تضمين شركت در مناقصه در پاكت «الف» ارسال مي­نمايد و در صورت برنده نشدن در مناقصه تقاضاي استرداد آن را دارم.

 

 

رديف

نوع مكانيزم

تعداد

سپرده ( ريال)

قيمت پيشنهادي(ريال)

1

شاسي بنز2624باري ده چرخ مدل1397

1

50.000.000ريال

 

2

شاسي بنز2624باري ده چرخ مدل1398

1

50.000.000ريال

 

 

 

امضاء ومهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آدرس:خيابان سروش خيابان مصلي كوچه شاهزاده ابراهيم
 سازمان خدمات موتوري شهرداري

 تلفن:34456060
 
بارگذاری چیدمان اولیه