لوگو
تاریخ: 1398/06/30    
مناقصه خريد دودستگاه بكهو لودر شماره مناقصه16/98/س /img/NoImage.jpg
مناقصه خريد دودستگاه بكهو لودر شماره مناقصه16/98/س

مناقصه  خريد  دودستگاه بكهو لودر شماره  مناقصه16/98/س

«اسناد و شرايط شركت در مناقصه»

موارد ذيل جزو لاينفك موضوع مناقصه بوده و مناقصه گران براي شركت درمناقصه بايستي پس از امضاءو تأييد مفاد مندرج ملزم به رعايت كليه موارد آن مي­باشند.

1-        موضوع مناقصه : عبارت است از خريد دو دستگاه خودروي بكهو لودر مطابق مشخصات فني،  و به شرح اسناد مناقصه از طريق شركتهاي توليدي داخل كشور

2-  مناقصه گران مي توانند در حدفاصل وصول شرايط مناقصه تا انقضاء مهلت تحويل پيشنهادها نسبت به بررسي وارائه پيشنهاد اقدام نمايند.

3-نام دستگاه مناقصه گزار : سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان

4- واحد پولي پيشنهاد قيمت : قيمت پيشنهادي دستگاه بصورت ريالي خواهد بود

5- تعهدات پيمانكار و كارفرما : كليه تعهدات مناقصه گر و مناقصه گزار به شرح اسناد مناقصه مي باشد كه بايستي به اطلاع و تأييد              مناقصه گران برسد.

6- نحوه دريافت اسناد مناقصه : مناقصه گران جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد مناقصه مي توانند از ابتداي وقت اداري مورخ 26/06/98 لغايت پايان وقت اداري مورخ 18/07/98  با مراجعه به آدرس الكترونيكي www.Newisfahan.ir/khadamatmotori                 و يا در ساعات اداري ايام مذكور از طريق دبيرخانه دستگاه مناقصه گزار و با معرفي نامه رسمي از سوي شركت خود، نسبت به تحويل و دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند. باتوجه به اينكه كليه اوراق اسناد مناقصه به مهر وامضاء پاراف مناقصه گزار رسيده است، بديهي است ارائه مدارك بدون مهر و امضاء مذكور در ذيل كليه مدارك و اوراق از سوي مناقصه گر سبب ابطال پيشنهاد ارائه شده خواهد شد. ضمن اينكه پس از پايان اين مهلت، به هيچ يك از متقاضيان (مناقصه گران) اوراق مناقصه تحويل داده نخواهد شد.

7- مدت اعتبار قيمت پيشنهادي از سوي مناقصه گران، سه ماه خواهد بود و پس از اعلام برنده مناقصه، افزايش قيمت به هيچ عنوان قابل قبول نمي باشد.

8- اين مناقصه براساس مفاد آيين نامه معاملاتي شهرداريهاي كلان شهر كشوركه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

، اجرا شده و تسليم پيشنهاد ازسوي مناقصه­گر به منزله قبول نمودن كليه شرايط آيين نامه موصوف و شرايط اعلام شده جهت شركت در مناقصه ، مي باشد. بنابراين هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص در مراحل برگزاري مناقصه از سوي مناقصه گر پذيرفته نمي‌باشد.

9- هزينه­هاي آگهي مناقصه و ثبت قرارداد در دفترخانه (در صورت لزوم) و هرگونه هزينه كارشناسي و ... برعهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

 

10- مهلت و نشاني تسليم پيشنهادات : مدارك اسناد مناقصه بايد در سه پاكت جداگانه  و در بسته" الف و ب و ج" به صورت لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روزپنج شنبه مورخ18/07/98 ازطريق پست پيشتاز يا تحويل به دبيرخانه سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان   به نشاني : اصفهان ـ ميدان قدس - خيابان سروش خيابان مصلي-كوچه شاهزاده ابراهيم ارسال و رسيد اخذ گردد. پيشنهادهايي كه پس از اين مهلت ارسال شود، دريافت نخواهد شد و درصورت وصول از طريق پست، ترتيب اثرداده نخواهد شد.

11- مناقصه گران بايد مطمئن شوندكه اسناد ومدارك قبل از پايان مهلت تسليم پيشنهادات (18/07/98) به دبيرخانه سازمان خدمات موتوري رسيده و ثبت شده باشد و گرنه هر گونه اشكالي در خصوص دير رسيدن مدارك بر عهده مناقصه گر مي باشد ومناقصه گزار در اين موارد پاسخگو نخواهد بود.

12- مناقصه گزار هيچگونه الزامي نسبت به تحويل گرفتن پاكات پيشنهادي كه از طريق دفاتر هواپيمايي وباربري و... ارسال گرديده و يا در محل اين دفاتر نگهداري و به موقع تحويل دبيرخانه مناقصه گزار نمي شود را ندارد.

13-  روي كليه پاكتهاي « الف، ب و ج» بايد جمله «مربوط به مناقصه خريد 2 دستگاه بيل بكهو لودر جهت سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان مي باشد و از بازكردن آن خودداري شود» درج گرديده و ممهور به مهر شركت و امضاء صاحبان امضاءمجاز باشد. تمامي پاكات فوق­الذكر در يك پاكت بزرگ با ذكر نام شركت  و نشاني كامل پستي روي پاكت، درج موضوع مناقصه و لاك و مهر شده و درمهلت مقرر با اخذ رسيد حاوي ساعت و تاريخ وصول، تحويل دبير خانه سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان گردد و در صورت هرگونه مغايرت پاكات با هم، مسئوليت آن متوجه مناقصه گر بوده و مناقصه گزا ر هيچ گونه مسئوليتي در اين مورد نخواهد داشت.

 14- منظور از پيشنهاد مناقصه، تمام اسناد و مدارك مشروحه ذيل مي باشد كه حسب مورد در داخل پاكت­هاي « الف، ب، ج» بايد قرار داده شود.

 15-  محتوي پاكات مناقصه:

 1-15- پاكت الف : مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت الف قرار داده شود عبارتند از :

تضمين شركت در مناقصه معادل 650.000.000ريال است كه مي بايست به صورت وجه نقد به حساب جاري 7001950255 نزد بانك شهر شعبه اصفهان به كد267 (قابل پرداخت در كليه شعب بانك شهر) و يا ضمانتنامه معتبر بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمديد (ازتاريخ بازگشايي پيشنهادات) در وجه سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان  در پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.

تبصره1: ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول، تنظيم شود. تمديد مدت ضمانتنامه فقط مي‌بايست توسط كار فرما قابل انجام باشد. بديهي است در صورت عدم رعايت مورد ذكر شده، ضمانتنامه بانكي قابل قبول نبوده و باطل اعلام ميگردد. نمونه فرم ضمانتنامه شركت در مناقصه بايستي به مهر وامضاء صاحبان امضاء مجاز مناقصه‌گر برسد.

تبصره2: پيشنهاد دهندگاني كه ضمانتنامه از موسسات اعتباري دريافت مي­دارند بايستي تائيديه بانك مركزي مبني براينكه موسسه اعتباري صادر كننده ضمانتنامه، مجوز صدور ضمانتنامه را دارد را نيز ضميمه نمايند .

تبصره3: چك جاري و چك مسافرتي و وجه نقد و... به عنوان سپرده شركت در مناقصه پذيرفته نمي شود.

تبصره4: بازگشايي پاكت «ب» منوط به تكميل بودن مدارك و تأييد پاكت «الف» مي‌باشد.بنابراين كسري مبلغ واريزي يا مبلغ ضمانتنامه واشتباه نام ذينفع و عدم رعايت هريك از موارد درخواستي سبب ابطال پاكت مناقصه­گر خواهد شد.

2-15- پاكت «ب» : مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت «ب» قرار داده شود عبارتند از :

مجوزها شامل:

* مناقصه­گران بايد به جهت فعاليت در زمينه توليد موضوع مناقصه مجاز باشد  و بنابراين ارائه مجوزهاي قانوني ضروري است.

* شركت كنندگان در مناقصه بايستي پروانه ساخت يا مجوز معتبر ، را ارائه نمايند.

     * تكميل و مهر وامضاء فرم تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي. مناقصه گر اقرار به عدم ممنوعيت قانوني راجع به منع مداخله كاركنان دولت در معلاملات دولتي و كاركنان سازمان تأمين‌اجتماعي در معاملات با سازمان دارد، چنانچه خلاف آن ثابت شود طبق مقررات قانون مزبور رفتار خواهد شد و قرارداد لغو و سپرده و تضامين نزد (مناقصه­گزار) ضبط                  مي گردد.

مستندات فني:

* باتوجه به اينكه مكانيزم هاي مورد درخواست مناقصه­گزار داراي مشخصات فني به شرح ‌جدول فني پيوست مناقصه مي­باشد، بايستي مكانيزم هاي پيشنهادي تحويلي برابر مشخصات درخواستي بوده و فروشنده منطبق بر مشخصات جدول مزبور خودرو تحويل نمايد.

شماره حساب بانكي معتبر متعلق به مناقصه‌گر جهت استرداد سپرده شركت در مناقصه و درج در قرارداد با برنده مناقصه جهت استفاده در پرداخت هاي آتي موضوع قرارداد به شرح ذيل بايستي تكميل و اعلام گردد.

ساير اسناد مناقصه :

برگهاي مهر و امضاء شده شرايط مناقصه

* مدارك مربوط به شناسايي شركت شامل: اساسنامه و آگهي روزنامه رسمي و آخرين تغييرات آن و فرم مخصوص صاحبان امضاء مجاز منضم به تصوير شناسنامه و كارت ملي افراد مزبور و نمونه امضاء ايشان.

*  ارائه اطلاعات كلي مناقصه گر و درج كد اقتصادي مناقصه‌گر

حساب .................................... شماره ..................................... به نام ..................................نزد بانك ...................... شعبه ..................... كد شعبه:............... به نشاني و تلفن .........................................................................................و شماره شباي..........................................................................

  تبصره 1:چنانچه با نظر كميسيون مناقصه بعضي از اوراق غير تعهدآور سهواً مهر و امضاء نشده باشند پيشنهاد دهنده مي تواند در جلسه مناقصه آنها را مهر و امضاء نمايد.

تبصره2: بازگشايي پاكت «ج» منوط به تكميل بودن و تأييد مدارك پاكت «ب» مي‌باشد. بنابراين نقص در مدارك يا وجود مدارك                         غير مرتبط و كسري مهر و امضاءو.... سبب ابطال پاكت مناقصه­گر خواهد شد.

نكته مهم: كليه مواردي كه با * مشخص شده از الزامات مدارك مناقصه بوده و عدم وجود هريك از آنها بدواً و بدون لحاظ ساير موارد موجب ابطال پيشنهاد مناقصه‌گر و عدم مطالعه و بررسي ساير مدارك خواهد شد.

3-15پاكت «ج» : پيشنهاد قيمت كه رقم آن بايد براي كل خريد( موضوع مناقصه )و به عدد و به حروف و به صورت خوانا و بدون خط خوردگي و با مهر و امضاء در برگ مخصوص پيشنهاد قيمت نوشته شود. در صورت مغايرت در ارقام عددي و حروفي مبلغ مندرج بصورت حروف،  ملاك عمل خواهد بود..    

مناقصه گران مكلف خواهند بود هر گونه عوارض يا ماليات ( ماليات بر ارزش افزوده و ... ) را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايندبديهي است درصورت برنده شدن هر گونه افزايش بعدي تحت هر عنواني درصورتحسابهاي ارسالي پذيرفته نخواهد بود و برنده مناقصه مي‌تواند قيمت­هاي  مربوطه را با تفكيك مبلغ و درصدهاي عوارض و ماليات ارائه نمايد. ولي در نهايت قيمت درج شده در صورتحسابها بايستي همان مبلغ اعلام شده در برگ پيشنهاد قيمت باشد

تبصره 1 : مناقصه گزار حق تغيير، اصلاح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاء مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي‌دارد و اگر چنين موردي پيش آيد مراتب به صورت مكتوب به مناقصه‌گران اعلام خواهد شد و در صورتيكه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد، مناقصه گر حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد در غير اينصورت استرداد پيشنهاد شركت كننده در مناقصه ميسر                  نمي باشد. از آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقادير يا قيمتها باشد، در اين صورت دستگاه                  مناقصه گزار مي تواند آخرين مهلت دريافت را با اعلام كتبي به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصلاح و تجديد نظر در پيشنهاد خود را داشته باشند. ليكن در نهايت تغييرات موضوعه به عنوان مدارك و اسناد مناقصه محسوب گرديده و به عنوان الزام جهت تكميل و ارائه در پاكات مربوطه لحاظ خواهد شد.

تبصره 2: مناقصه گران تا قبل از انقضاء مهلت ارائه پيشنهاد مجاز به اعاده و اصلاح پيشنهاد و يا تكميل مدارك مربوط به آن مي‌باشند و بدين سان مجدداً‌ بايستي پيشنهاد نهايي را به دبيرخانه دستگاه مناقصه گزار تحويل نمايند.

ليكن در هر حال انجام هرگونه تغيير در اسناد و مدارك موصوف پس از انقضاء مهلت ارائه پيشنهادات ممنوع مي باشد.

تبصره 3:مناقصه گراني كه از طريق مراجعه به سايت مناقصه گزار اسناد شركت در مناقصه را رويت و دريافت نموده اند ملزم مي باشند به مناقصه گزار بصورت كتبي اعلام نمايند در غير اينصورت مشمول اطلاع رساني در خصوص اصلاح در اسناد نمي گردند.

16-گشايش پيشنهادات وتوضيحات مرتبط

1-16 جلسه هيأت مناقصه (افتتاح پاكات الف و ب وج  پيشنهاد دهندگان) در ساعت 8 روزشنبه مورخ 20/07/1398 در محل  دفتر سازمان خدمات موتوري   و با حضور نماينده فني كميسيون معاملات  تشكيل خواهد شد.مدارك مناقصه گراني كه اسناد پاكات "الف و ب" آنها مورد تأييد قرار گرفته جهت بررسي فني و كيفي به نماينده فني كميسيون سازمان ارجاع خواهد شد. بديهي است پس از تأييد پاكات" ب" توسط مامور فني و بازرگاني پاكات "ج" مناقصه گران تأييد شده مفتوح و قرائت خواهد شد.

2-16 برنده مناقصه از تاريخ افتتاح پاكات مناقصه حداكثر ظرف مدت پنج روز تعيين و اعلام خواهدشد.

3-16 بديهي است در صورت بروز هرگونه تغيير در ساعت و تاريخ برگزاري جلسه بازگشايي پاكات مراتب به­صورت مكتوب به مناقصه‌گران اطلاع  داده خواهد شد.

4-16 با توجه به اينكه مناسب ترين قيمت با ارزيابي فني بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين مي‌شود بنابراين مناسب­ترين قيمت بعنوان پيشنهاد برتر شناخته مي­شود و اگر پيشنهاد برتر حائز حداقل قيمت در مناقصه باشد و قيمت پيشنهادي عادله تشخيص داده شود بعنوان برنده مناقصه شناخته خواهد شد. لذا ملاك تعيين برنده مناقصه، ارزيابي فني و عوامل موثر در ارزيابي، شامل معيارهاي فني و مالي خواهد بود.

5-16 استرداد تضمين پيشنهاد دهندگان:  پس از برگزاري مناقصه و تعيين نفرات اول و دوم سپرده نقدي سايرمناقصه­گران از طريق واريز به شماره حساب اعلام شده به ايشان مسترد و سپرده هاي در قالب ضمانتنامه ايشان نيز آزاد خواهد شد.

6-16 مناقصه­گزار به برنده مناقصه مراتب را كتباً به نشاني كه در پيشنهاد خود ذكر نموده ابلاغ مي نمايد.

7-16 تضمين انجام معامله : در صورتيكه برنده اول مناقصه از تاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه از سوي مناقصه گزار ظرف مدت  5 روز (به استثناء ايام تعطيل) نسبت به تسليم نمودن تضمين انجام تعهد، معادل 5% درصد قيمت پيشنهادي به­صورت ضمانت نامه بانكي معتبر(كه اعتبار آن تا تاريخ تحويل قطعي قرارداد بوده و قابل تمديد مي­باشد) و يا واريز وجه نقد به­حساب مناقصه گزار و امضاي قرارداد اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود تضمين شركت در مناقصه وي بدون هيچگونه تشريفات قضائي به نفع مناقصه­گر(سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان ) ضبط خواهد شد و مناقصه­گر حق هيچگونه اعتراض ندارد و مراتب به نفر دوم بعنوان برنده ابلاغ مي­گردد. لازم به ذكر است مراتب پيش گفت شامل نفر دوم نيز مي­شود. برنده دوم در صورتي اعلام مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد. همچنين حضور دارندگان حق امضاء يا نماينده تام الاختيار جهت امضاي قرارداد درمحل دفتر سازمان  و ارائه اصل مدارك شناسايي معتبر الزامي است.

17- سايرشرايط مناقصه:

1-17 به پيشنهادات مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط و پيشنهاداتي كه با شرايط مندرج در مناقصه مغايرت داشته باشد  و بيش از يك شخص حقيقي و يا حقوقي آنرا امضاء نموده باشد (مگر مطابق اساسنامه) و پيشنهاداتي كه پس از مهلت تعيين شده و نيز به تقاضاي استرداد پيشنهاد در صورتيكه مهلت قبول پيشنهادات منقضي شده باشد و سپس به دبيرخانه مناقصه گزار واصل گردد، ترتيب اثري داده نخواهد شد.

2-17مناقصه گزار در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات رسيده بدون آنكه محتاج به ذكر دليل باشد مختار خواهد بود

3-17 برنده مناقصه حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً يا جزئاً اعم از حقيقي و حقوقي ندارد و هرگاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند، طبق ضوابط مرتبط موضوع،  با آنان رفتار خواهد شد. دراين راستا به مدت 2سال از شركت در مناقصات مناقصه­گزارمحروم خواهند شد.

4-17 اگر برنده مناقصه از انعقاد قرارداد امتناع نمايد يا در طي قرارداد مشكلاتي را براي مناقصه گزار ايجاد نمايد به مدت 2 سال از شركت در كليه مناقصات مناقصه گزار محروم خواهد شد

5-17 تلفن­هاي تماسي كه از سوي مناقصه گران در مدارك تحويلي اعلام مي گردد مي بايست در 24 ساعت شبانه روز قابل ارتباط باشند. چنانچه بنا به ضرورت در امر ارتباط تلفن هاي مذكور خاموش و يا مسدود باشد بعنوان اخطار در پرونده شركت درج خواهد شد.

6-17هريك از دريافت كنندگان اسناد و مدارك مناقصه كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارك  مناقصه ابهامي داشته باشند ، حداكثر بايد تا پايان وقت اداري مورخ 17/07/1398 مراتب را كتبا" به دستگاه مناقصه گزار اطلاع داده و تقاضاي توضيح كتبي نمايند. بديهي است اين مهلت قابل تمديد نمي­باشد.

7-17 به هر حال مناقصه گر تاييد مي كند كه هنگام تسليم پيشنهاد ، مطالعات كافي در خصوص كليه شرايط مناقصه و مفاد قرارداد و ساير قوانين مربوطه ... را انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است كه بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نمايد.

8-17ضمناً مناقصه‌گر تأييد مي كند كه هنگام تسليم پيشنهاد، از وضعيت فني خودروي  مورد نياز و....آگاهي داشته وهمچنين مطالعات كافي درخصوص كليه شرايط مناقصه و پيوست‌ فني آن را انجام داده و سود مورد نظر خود و تمام هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي فوق را در نظر گرفته و بعداً از هيچ بابت، حق درخواست اضافه پرداختي نداشته و هيچ موردي باقي نمانده كه در مراحل آتي در مورد آن استناد به جهل خود نمايد.

9-17  هرگونه تغيير در وضعيت شركت مناقصه­گر(اعم از تغييرات مديريتي و تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني و...)مي بايستي ظرف مدت 5 روز كتباً به مناقصه­گزار  اعلام گردد. درغير اين­صورت ، مسؤليت عدم وصول مكاتبات انجام شده از سوي مناقصه­گزار به عهده مناقصه­گر                خواهد بود.

18- تذكر مهم :

شركت كنندگان مي بايستي از توليد كنندگان داخل كشور باشند%

 

 

 

 

 

 

مشخصات فني

 

مناقصه  خريد  دودستگاه بكهو لودر شماره  مناقصه16/98/س

رديف

شرح

مشخصات فني

1

موتور

ايويكو4سيلندر با قدرت 120-100 اسب بخار

2

اكسل

ايتاليايي CARRARO

3

گيربكس

فول اتومات 4سرعته پاور شيفت CARRARO

4

حجم پاكت بكهو

15/0مترمكعب ـ قدرت شكافتن 4200-4100 كيلوگرم نيرو

5

حداكثر عمق حفاري بكهو

500-400سانتيمتر

6

حداكثر ارتفاع تخليه بكهو

390-370 سانتيمتر

7

حجم پاكت لودر

1/1 متر مكعب ـ قدرت شكافتن 9750-9710 كيلوگرم نيرو

8

ظرفيت پاكت لودر در حداكثر ارتفاع

2900-2800 كيلوگرم

9

حداكثر طول دسترسي افقي بكهو

550-525 سانتيمتر

10

حداكثر ارتفاع تخليه لودر

250-230سانتيمتر

 

تذكر مهم : شركت كنندگان مي بايستي توجه كافي به مشخصات فني درخواست مناقصه گزار داشته  و محصول ارائه شده از نظر فني مطابق جدول فوق باشد%

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

مناقصه  خريد  دودستگاه بكهو لودر شماره  مناقصه16/98/س

( اين برگ پس از تكميل شدن در جوف پاكت ج قرارداده شود)

اينجانب .............................مديرعامل شركت .............................. به شماره ثبت.......... به آدرس:.................................................. تلفن: .............. به كد ملي .................................. ضمن مطالعه كليه مدارك مناقصه  خصوصاً مستندات فني اسناد مناقصه قيمت كل پيشنهادي خود را به شرح جداول ذيل  اعلام مي­نمايم.

ضمناً يك برگ ضمانتنامه فيش بانكي به شماره ............................. مورخ ................. مبلغ ......................... ريال (........................) ريال جهت تضمين شركت در مناقصه در پاكت «الف» ارسال مي­نمايد و در صورت برنده نشدن در مناقصه تقاضاي استرداد آن را دارم.

رديف

نوع مكانيزم

تعداد

قيمت پيشنهادي بصورت نقد ( به عدد /ريال)

قيمت پيشنهادي بصورت نقد ( به حروف /ريال)

1

بيل بكهو لودر

2

 

 

جدول فروش به صورت نقدي

 

جدول فروش به صورت شرايطي

رديف

نوع مكانيزم

تعداد

 

پيش پرداخت (درصد)

تسويه الباقي وجه طي اقساط             ( تعداد)

قيمت كل پيشنهادي                         ( به عدد /ريال)

قيمت كل پيشنهادي                     ( به حروف /ريال)

1

بيل بكهو لودر

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آدرس:خيابان سروش خيابان مصلي كوچه شاهزاده ابراهيم
 سازمان خدمات موتوري شهرداري

 تلفن:34456060
 
بارگذاری چیدمان اولیه