لوگو
تاریخ: 1398/10/25    
آگهي تجديد مزايده املاك سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان به شماره 20/98/س /img/NoImage.jpg
آگهي تجديد مزايده املاك سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان به شماره 20/98/س

سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان در نظر دارد املاك و مستغلات ذيل را از طريق تجديد مزايده بصورت نقد و شرايطي واگذار نمايد . متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد و مشخصات مورد واگذاري از تاريخ نشر آگهي همه روزه به جز ايام تعطيل در ساعات اداري به ستاد مركزي سازمان واقع در خيابان سروش ، خيابان مصلي ، كوچه شاهزاده ابراهيم مراجعه و نسبت به كسب اطلاعات و تهيه اسناد مزايده اقدام نمايند

آخرين مهلت تهيه اسناد و ارسال پيشنهاد قيمت تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 03/11/98 مي باشد .

1-زمين مسكوني سه راه قائميه كوي پرديس بن بست پرديس يك  پلاك ثبتي54/ 4482 بخش 5شماره 22به متراژ245مترمربع

2-  واحد تجاري خيابان چهارباغ بالا مجموعه تجاري مبلمان شهري به شماره 56 به مساحت 42.70مترمربع

3- آپارتمان خيابان بهارستان از مجموعه مشاركتي ابراهيمي طبقه اول به متراژ 100متر مربع شماره 2

4-آپارتمان خيابان بهارستان از مجموعه مشاركتي ابراهيمي طبقه پنجم به متراژ 90متر مربع شماره 18

5- آپارتمان خيابان بهارستان از مجموعه مشاركتي ابراهيمي طبقه دوم  به متراژ 100متر مربع شماره 6

6- زمين مسكوني خيابان جي غربي ، خيابان لاله ، پشت آپارتمانهاي شهرداري و آموزش و پرورش از تفكيكي رضا اتحادي مقدم و كياني و شركاء به پلاك ثبتي 1/12859و12706 بخش 5 به مساحت 41/210 متر مربع به شماره موقت 33

 

شرايط تجديد مزايده

1-    ارائه سپرده شركت در تجديد مزايده بصورت واريز نقد به حساب سپرده سازمان يا ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه

2- درصورتيكه نفرات اول و دوم شركت كننده از انجام معامله خود داري نمايند سپرده شركت درتجديد مزايده آنان به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

3- سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است.

4- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد تجديد مزايده موجود مي باشد.درصورت نياز  در ساعات اداري با شماره تلفن 03134456060تماس حاصل نمائيد.

سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان
 
 
 
 
  

                                      مزايده عمومي فروش املاك سازمان شماره 20/98/س              صفحه  1

سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان در نظر دارد املاك مشروحه ذيل  را از طريق مزايده عمومي با شرايط ذيل واگذار نمايد:

جدول قيمت پايه

 

شرح املاك

آدرس كامل

قيمت پايه به ريال

سپرده مورد نياز به ريال

موارد انتخابي

1

آپارتمان مسكوني

خيابان بهارستان مجموعه مشاركتي ابراهيمي شماره2 طبقه اول به مساحت100مترمربع داراي پاركينگ و فاقدانباري

4.500.000.000

225.000.000

 

2

آپارتمان مسكوني

خيابان بهارستان مجموعه مشاركتي ابراهيمي شماره6طبقه دوم به مساحت 100مترمربع داراي پاركينگ و فاقدانباري

4.650.000.000

233.000.000

 

3

آپارتمان مسكوني

خيابان بهارستان مجموعه مشاركتي ابراهيمي شماره18طبقه پنجم به مساحت 100مترمربع داراي پاركينگ و فاقدانباري

5.050.000.000

253.000.000

 

4

زمين مسكوني

به شماره موقت22به مساحت 245متر مربع وبه پلاك ثبتي 54/4482بخش 5 ثبت اصفهان سراه قائميه كوي پرديس بن بست پرديس يك

11.882.500.000

595.000.000

 

5

زمين مسكوني

خيابان جي غربي خ لاله پشت آپارتمانهاي آموزش وپرورش پلاك ثبتي1/12859و12706يخش5 به مساحت 41/210مترمربع شماره موفت 33

7.995.580.000

400.000.000

 

6

واحد تجاري

مجموعه تجاري مبلمان شهري واقع درچهارباغ بالا به شماره 56به مساحت 70/42مترمربع طبقه زيرزمين

12.810.000.000

641.000.000

 

 

مهر و امضاء مجاز

 

 

                                                  صفحه2                                                 

2- ساير شرايط

1-2  شماره حساب سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان 700195255 اين سازمان نزد بانك شهر شعبه                      شيخ صدوق اصفهان

2-2 سپرده شركت در مزايده مي بايستي بصورت فيش واريزي يا ضمانت نامه بانكي ارائه شود.

3-2 سپرده نفرات اول ودوم مزايده تا نهايي شدن نتيجه مزايده  نزد سازمان باقيمانده وسپرده مابقي شركت كنندگان مسترد مي گردد.

4-2 پيشنهاد دهندگان ميبايد پيشنهاد خود را تاساعت 13روز پنج شنبه مورخ03/11/98درپاكتهاي (الف وب) لاك ومهرشده به دبيرخانه سازمان واقع در ساختمان مركزي واقع در خيابان سروش ، خيابان مصلي ،كوچه شاهزاده ابراهيم ،سازمان خدمات موتوري تسليم ورسيد دريافت نمايند.

5-2 دقت گردد برگ مزايده ومشخصات وضمانتنامه  يا فيش واريزي در پاكت (الف) وبرگ پيشنهاد قيمت باتوجه به انتخاب متقاضي در پاكت (ب) ارائه شود.

6-2كليه صفحات مي بايستي توسط مقام صلاحيت دار حقيقي يا حقوقي پيشنهاد دهنده مهر وامضا وداراي مشخصات كامل وآدرس وتلفن باشد.

2-7كليه شركت كننده گان حقيقي وياصاحبان امضاء اشخاص حقوقي مي بايستي نسبت به ارائه گواهي امضاء معتبر از دفترخانه هاي ثبت اسناد رسمي ارائه نمايند.

8-2اشخاص حقوقي شركت كننده مي بايستي آخرين گواهي تغييرات صاحبان امضاء وچاپ مربوطه درروزنامه رسمي ارائه نمايند.

9-2 اشخاص حقيقي مي بايستي كپي كارت ملي وكپي صفحه اول شناسنامه خود را ارائه نمايند.

   

 

 مهر و امضاء مجاز

 

 

 

صفحه 3

10-2 متقاضي مي بايستي باتوجه به نوع انتخاب خريدخود  درستون موارد انتخابي گزينه مورد علاقه خودرا انتخاب وبراساس آن سپرده مورد نيازرا تهيه وبه همراه ساير مدارك در پاكت الف قرار دهد.شخص واريز كننده سپرده                   مي بايستي فرد شركت كننده درمزايده وفيش بنام ايشان ارائه شود

11-2 كليه هزينه هاي مزايده  از جمله هزينه درج آگهي در روزنامه  و ساير هزينه هاي مرتبط بعهده افراد برنده مزايده مي باشد.

12-2 هزينه نقل و انتقال در دفترخانه به عهده خريداروماليات نقل وانتقال به عهده فروشنده مي­باشد.

13-2 به پيشنهادهاي مخدوش ، مبهم ، مشروط وفاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

14-2 سازمان خدمات موتوري در رد يا قبول پيشنهادها مختار است وصرف شركت در مزايده حقي براي شركت كننده ايجاد نخواهد كرد.

15-2فرد برنده مي بايستي پس از تاريخ ابلاغ بر اساس نوع انتخاب خودطي يك هفته با سازمان تسويه نماييددر غير اينصورت سپرده شركت در مزايده متقاضي بنفع سازمان ضبط مي گردد.

16-2-متقاضي شركت درمزايده موظف است با هماهنگي مسئول املاك سازمان  از محل بازديد ونسبت به كسب اطلاعات لازم اقدام نمايد درصورت برنده شدن ، برنده نميتواند راجع به موضوع مزايده و ويژگيهاي آن به جهل خود استناد نمايد

17-2-پيشنهاد دهندگان بايد براي شركت در مزايده مبلغ مندرج در ستون ( سپرده مورد نياز) را بعنوان سپرده شركت در مزايده بصورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه يا فيش واريزي نفدي كه بحساب سپرده شماره 7001950255سازمان نزد بانك شهر واريز مي شود ارائه نمايند. ضمناًچنانچه وجه نقد چك شخصي يا بين بانكي ويا موارد مشابه ارسال شود.پيشنهاد مردود شناخته مي شود0

18-2-ارائه مشخصات آدرس دقيق محل سكونت وتلفن تماس شركت كنندگان الزامي است.

     مهر و امضاء مجاز

 

صفحه4

19-2-بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ ومعين وبدون ابهام باشد.به پيشنهاد هاي زيرقيمت پايه، مشروط، مبهم، فاقد سپرده ، بدون مهروامضا وپيشنهادهايي كه بعداز انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد اثر داده نخواهد شد.

20-2-پس از تهيه تضمين شركت درمزايده.تضمين رابه همراه برگ شرايط مزايده با مهروامضاء ونقشه پبوست با مهر وامضاءوتصوير مدارك شناسائي اشخاص حقيقي ويا تصوير آگهي تاسيس وآخرين تغييرات وتصوير مدارك شناسائي صاحبان امضاء شركتهاي حقوقي وفرم انتخاب املاك درپاكت( الف) وبرگ پيشنهادي قيمت تكميل شده با مهروامضاءرا درپاكت(ب)قرار داده  و در مهلت مقرر دراسناد مزايده  به دبيرخانه سازمان واقع درساختمان دفتر مركزي تحويل گردد.

21-نحوه پرداخت افراد برنده مي بايستي ظرف مدت 7روز كاري مبلغ پيشنهادي رادروجه سازمان واريز نمايند ودرصورت عدم واريز سپرده شركت در مزايده آنان به نفع سازمان ضبط ميگردد  شرايط پرداخت درجدول پيشنهاد قيمت ذكر شده است .

 

 

     مهر و امضاء مجاز

                                                                                        

 

 

 

 

                                  

 

                                                                                                                                

برگ پيشنهاد قيمت (در جوف پاكت ب قرارداد شود)

احتراماًاينجانب  ................................................به شماره ملي ............................... پس از آگاهي از كليه شرايط وعوامل مرتبط با موضوع مزايده سازمان خدمات موتوري قيمت پيشنهادي خودرا بابت موضوع مزايده  به شرح ذيل اعلام مي نمايم . ضمناً چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گرفته وبعنوان برنده مزايده  انتخاب شوم تعهدمي نمايم:

1-جهت تسويه حساب  اسناد مزايده  اقدام نموده ودر غير اينصورت به سازمان وكالت ميدهم سپرده شركت در مزايده اينجانب را ضيط نمايد.

2-اينجانب اطلاع دارم كه سازمان خدمات موتوري شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است.

 

املاك

آدرس كامل

قيمت پايه به ريال

قيمت پيشنهادي به عدد

1

آپارتمان

خيابان بهاريستان مجموعه مشاركتي ابراهيمي شماره2 طبقه اول به مساحت100مترمربع داراي پاركينگ وفاقدانباري.

4.500.000.000

 

2

آپارتمان

خيابان بهاريستان مجموعه مشاركتي ابراهيمي شماره6طبق دوم به مساحت 100مترمربع دارايپاركينگ وفاقد انباري

4.650.000.000

 

3

آپارتمان

خيابان بهاريستان مجموعه مشاركتي ابراهيمي شماره18طبقه پنجم به مساحت 100مترمربع داراي پاركينگ وفاقد انباري.

5.050.000.000

 

4

زمين مسكوني

به شماره موقت22به مساحت 245متر مربع وبه پلاك ثبتي 54/4482بخش 5 ثبت اصفهان سراه قائميه كوي پرديس بن بست پرديس1

11.882.500.000

 

5

زمين مسكوني

خيابان جي غربي خ لاله پشت آپارتمانهاي آموزش وپرورش پلاك ثبتي1/12859و12706بخش5 به مساحت 41/210مترمربع شماره موفت 33

7.995.580.000

 

6

واحد تجاري

مجموعه تجاري مبلمان شهري واقع درچهارباغ بالا به شماره 56به مساحت 70/42مترمربع طبقه زيرزمين

12.810.000.000

 

                                                                                                                        

  مهر وامضاء مجاز      

 

       

پيوست شماره .........: تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ 22/10/1337

پيشنهاد دهنده با امضاء زير ورقه اقرار مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب دي ماه 1337 نمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گذار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي معامله فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد. همچنين پيشنهاد د هنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل استخدام و يا انتصاب در دستگاه هاي دولتي، مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود، بديهي است چنانچه پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوط را ضبط نمايد بلكه خسارت ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

شركت ................................ به مديريت ........................ و شماره ثبت ............... با امضاء اين تعهد نامه قبول و تاييد مي نمايد كه هرگاه اين شركت برنده مناقصه تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوطه معرفي گرديد و افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در اين پيمان سهيم و ذينفع نموده و يا قسمتي از كار را به آنها محول نمود و خلاف قانون فوق الذكر در خلال مدت پيمان به اثبات برسد، كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را به صورت يكطرفه و بدون نياز به طي تشريفات قانوني، فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ پيمان و تاخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. (تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي باشد).

ضمنا پيشنهاد دهنده اعلام مي دارد از متن قانون پيش گفت اطلاع كامل و از مجازات هاي مربوط به متخلفين از قانون ياد شده آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات هاي مربوط مي باشد.

مطالب فوق به رويت و تاييد اينجانب رسيد.

مهر و امضاء مجاز

 

 

 

پيوست شماره .........: فرم مشخصات سهامداران و اعضاء هيات مديره شركت

-  مشخصات شركت :

- شخصيت حقوقي:

عنوان:                   سال تأسيس:                         شماره ثبت:

سرمايه:                   محل ثبت:                  رشته فعاليت (موضوع فعاليت):

نشاني قانوني:

- نام و نام خانوادگي اعضاء هيات مديره و سمت آن ها:

1-

2-

3-

4-

5-

- مشخصات سهامداران عمده (شخصيت حقيقي و يا حقوقي)

نام و نام خانوادگي:                                          درصد سهام:

1-

2-

3-

4-

5-

-  مشخصات بازرس قانوني

نام و نام خانوادگي:

نام و نام خانوادگي مدير عامل:

توجه: «پيوست نمودن تصوير آخرين تغييرات شركت ممهور به مهر و امضاء صاحبان قانوني امضاء الزامي مي باشد».

 

 

 
آدرس:خيابان سروش خيابان مصلي كوچه شاهزاده ابراهيم
 سازمان خدمات موتوري شهرداري

 تلفن:34456060
 
بارگذاری چیدمان اولیه